Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PETSO.PL

 1. POSTANOWIENIA WST─śPNE
 2. ROLA PETSO.PL
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PETSO.PL
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W PETSO.PL
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ
 7. WARUNKI ODPŁATNOŚCI USŁUG W PETSO.PL
 8. WARUNKI PROWADZENIA PROFILU HODOWLI, WERYFIKACJA HODOWCY
 9. POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE W PETSO.PL
 10. ROZWIĄZANIE UMOWY, NARUSZENIA REGULAMINU, OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 11. PLASOWANIE OGŁOSZEŃ
 12. DOST─śP DO DANYCH W PETSO.PL
 13. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 14. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 15. USTAWOWE PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
 16. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR
 17. POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW
 18. PRAWA AUTORSKIE DO PETSO.PL ORAZ TRE┼ÜCI US┼üUGOBIORCÓW
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


 

Dzi─Ökujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udost─Öpnianego pod adresem internetowym https://petso.pl (dalej jako: „Petso.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Petso.pl to portal o charakterze og┼éoszeniowym, który skierowany jest z jednej strony do osób poszukuj─ůcych zwierz─ůt, w szczególno┼Ťci psów i kotów, a z drugiej strony do w┼éa┼Ťcicieli lub hodowców zwierz─ůt zainteresowanych ich adopcj─ů lub sprzeda┼╝─ů. Dla realizacji tych za┼éo┼╝e┼ä Serwis Internetowy umo┼╝liwia korzystaj─ůcym z niego us┼éugobiorcom mi─Ödzy innymi dodawanie i edytowanie oraz przegl─ůdanie i wyszukiwanie og┼éosze┼ä o tematyce zgodnej z kategoriami og┼éosze┼ä wskazanymi na stronach Serwisu.

Tre┼Ťci zamieszczone w og┼éoszeniach w Serwisie Internetowym maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny i nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotycz─ůcej przedmiotu danego og┼éoszenia niezb─Ödny jest ka┼╝dorazowo kontakt z og┼éoszeniodawc─ů ju┼╝ poza Serwisem Internetowym
i ustalenie szczegó┼éów przez zainteresowane strony. Serwis Internetowy nie umo┼╝liwia zawierania transakcji w przedmiocie zamieszczonych w nim og┼éosze┼ä. W┼éa┼Ťciciel Serwisu Internetowego nie jest autorem og┼éosze┼ä zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego us┼éugobiorców i nie jest stron─ů zawieranych przez nich umów.

Formu┼éa niniejszego regulaminu zak┼éada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podj─Öcia decyzji o korzystaniu z Petso.pl, reguluj─ů w szczególno┼Ťci zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialno┼Ťci.

Zapraszamy do zapoznania si─Ö z regulaminem,

Zespó┼é Petso.pl

 


 

1)  POSTANOWIENIA WST─śPNE

 1. W┼éa┼Ťcicielem Petso.pl jest spó┼éka COLY SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Stanis┼éawowska 58A/6, 54-611 Wroc┼éaw), wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000897046; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia – Fabrycznej we Wroc┼éawiu, VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 5000,00 z┼é; NIP 8943167189, REGON 388760894, adres poczty elektronicznej: kontakt@petso.pl, numer telefonu: 732287780 (dalej jako: „Us┼éugodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich podmiotów korzystaj─ůcych z Serwisu Internetowego, chyba ┼╝e dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw Konsumentów albo Przedsi─Öbiorców na Prawach Konsumenta przys┼éuguj─ůcych im na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepisów prawa. W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo przys┼éuguje tym przepisom.
 3. Okre┼Ťlenia u┼╝yte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynaj─ůce si─Ö wielk─ů liter─ů maj─ů nast─Öpuj─ůce znaczenia:
 1. CENNIK – cennik odp┼éatnych Us┼éug Elektronicznych, w tym Promocji Og┼éoszenia, dost─Öpny na stronie Serwisu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej „Cennik”.
 2. BLOG – Us┼éuga Elektroniczna, internetowy blog prowadzony dla wszystkich odwiedzaj─ůcych Serwis Internetowy, na którym Us┼éugodawca mo┼╝e publikowa─ç artyku┼éy i aktualno┼Ťci nawi─ůzuj─ůce do tematyki Petso.pl.
 3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Serwisie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy Us┼éugobiorcy nawi─ůzanie kontaktu z Us┼éugodawc─ů.
 4. FORMULARZ ZAPYTANIA – Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny na stronie ka┼╝dego Og┼éoszenia umo┼╝liwiaj─ůcy nawi─ůzanie kontaktu z Us┼éugobiorc─ů – og┼éoszeniodawc─ů i z┼éo┼╝enie zapytania dotycz─ůcego przedmiotu Og┼éoszenia.
 5. KOMENTARZE I OPINIE – Us┼éuga Elektroniczna umo┼╝liwiaj─ůca Us┼éugobiorcom dzielenie si─Ö swoimi komentarzami i opiniami na temat danej tre┼Ťci lub elementu Serwisu Internetowego.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Us┼éug Elektronicznych dost─Öpnych w Petso.pl (w tym zakup Promocji Og┼éoszenia lub innych odp┼éatnych us┼éug) nie jest zwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
 7. KONTO US┼üUGOBIORCY, KONTO – Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbiór zasobów i funkcjonalno┼Ťci dost─Öpnych w systemie teleinformatycznym Petso.pl, w którym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö, informacje o zamieszczonych Og┼éoszeniach oraz o innych dzia┼éaniach w Serwisie Internetowym.
 8. KONTO HODOWCY – rodzaj Konta przeznaczony dla Us┼éugobiorcy prowadz─ůcego hodowl─Ö zwierz─ůt, której dane wskazane zosta┼éy podczas rejestracji Konta w Serwisie Internetowym.
 9. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. NEWSLETTER – Us┼éuga Elektroniczna, elektroniczna us┼éuga dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomo┼Ťci SMS, która umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej Us┼éugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us┼éugodawcy tre┼Ťci kolejnych edycji newslettera zawieraj─ůcego informacje o nowo┼Ťciach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 11. OG┼üOSZENIE – jakiekolwiek og┼éoszenie Us┼éugobiorcy, niezale┼╝nie od jego nazwy, w tym przede wszystkim og┼éoszenie maj─ůce za przedmiot adopcj─Ö lub sprzeda┼╝ zwierz─ůt oznaczonych w tre┼Ťci og┼éoszenia, opublikowane w odpowiedniej kategorii Serwisu Internetowego. Og┼éoszenia w Serwisie Internetowym maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny i nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 12. PRAWO AUTORSKIE ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 13. PROFIL HODOWLI, PROFIL – publiczna cz─Ö┼Ť─ç Konta Us┼éugobiorcy, tj. strona profilowa dost─Öpna dla wszystkich osób odwiedzaj─ůcych Serwis Internetowy, która zawiera ogólnodost─Öpne informacje na temat Us┼éugobiorcy, jego hodowli zwierz─ůt oraz wystawionych przez niego Og┼éosze┼ä. Profil Hodowli mo┼╝e przej┼Ť─ç tak┼╝e weryfikacj─Ö Us┼éugodawcy, aby otrzyma─ç widoczny dla wszystkich emblemat „Zweryfikowano”.
 14. PROMOCJA OG┼üOSZENIA – odp┼éatna Us┼éuga Elektroniczna umo┼╝liwiaj─ůca Us┼éugobiorcy promowanie jego Og┼éoszenia poprzez dodatkowe funkcje zwi─Ökszaj─ůce jego widoczno┼Ť─ç lub polepszaj─ůce jego plasowanie wzgl─Ödem innych Og┼éosze┼ä dost─Öpnych w Serwisie Internetowym. Szczegó┼éowe informacje o dost─Öpnych opcjach Promocji Og┼éoszenia znajduj─Ö si─Ö w Cenniku.
 15. PRZEDSI─śBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Us┼éug Elektronicznych dost─Öpnych w Petso.pl (w tym zakup Promocji Og┼éoszenia lub innych odp┼éatnych us┼éug) jest zwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z okoliczno┼Ťci wynika, ┼╝e nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
 16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 
 17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PETSO.PL – serwis internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym https://petso.pl.     
 18. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 19. US┼üUGOBIORCA – ka┼╝dy podmiot korzystaj─ůcy lub zamierzaj─ůcy korzysta─ç z Us┼éug Elektronicznych dost─Öpnych w Petso.pl, to jest: (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů.
 20. US┼üUGODAWCA – spó┼éka COLY SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Stanis┼éawowska 58A/6, 54-611 Wroc┼éaw), wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000897046; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia – Fabrycznej we Wroc┼éawiu, VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 5000,00 z┼é; NIP 8943167189, REGON 388760894, adres poczty elektronicznej: kontakt@petso.pl, numer telefonu: 732287780.
 21. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 22. WYSZUKIWARKA – Us┼éuga Elektroniczna, dost─Öpna dla wszystkich Us┼éugobiorców wyszukiwarka znajduj─ůca si─Ö na stronie Serwisu Internetowego umo┼╝liwiaj─ůca wyszukiwanie Og┼éosze┼ä i innych tre┼Ťci zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

 

2)  ROLA PETSO.PL

 1. Rol─ů Petso.pl jest udost─Öpnienie platformy og┼éoszeniowej dla wszystkich Us┼éugobiorców – hodowców i w┼éa┼Ťcicieli zwierz─ůt oraz pozosta┼éych osób zainteresowanych adopcj─ů lub nabyciem zwierz─ůt z hodowli. W celu realizacji tych za┼éo┼╝e┼ä Serwis Internetowy umo┼╝liwia zamieszczanie, przegl─ůdanie i wyszukiwanie Og┼éosze┼ä o tematyce zgodnej z kategoriami wskazanymi na stronach Petso.pl, w szczególno┼Ťci Og┼éosze┼ä dotycz─ůcych adopcji zwierz─ůt lub sprzeda┼╝y zwierz─ůt z hodowli prowadzonych przez Us┼éugobiorców.
 2. Og┼éoszenia w Serwisie Internetowym maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny i nie stanowi─ů oferty
  w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotycz─ůcej przedmiotu Og┼éoszenia niezb─Ödny jest ka┼╝dorazowo kontakt z Us┼éugobiorc─ů – og┼éoszeniodawc─ů ju┼╝ poza Serwisem Internetowym
  i ustalenie szczegó┼éów przez zainteresowane strony.
 3. Us┼éugodawca nie jest autorem Og┼éosze┼ä zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Us┼éugobiorców. Us┼éugobiorcy s─ů samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Us┼éugodawcy. Serwis Internetowy nie po┼Ťredniczy w zawieraniu jakichkolwiek umów mi─Ödzy Us┼éugobiorcami ani te┼╝ nie umo┼╝liwia zawarcia transakcji w przedmiocie zamieszczanych w nim Og┼éosze┼ä. Us┼éugodawca nie jest stron─ů zawieranych mi─Ödzy Us┼éugobiorcami umów i nie ┼Ťwiadczy na ich rzecz innych us┼éug ni┼╝ Us┼éugi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.

 

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PETSO.PL

 1. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego tematyk─ů i przeznaczeniem, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy, innych Us┼éugobiorców oraz osób trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym. Us┼éugobiorcy zabrania si─Ö przesy┼éania niezamówionych informacji handlowych (spam) za po┼Ťrednictwem Serwisu Internetowego. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest nie podejmowa─ç dzia┼éa┼ä, których celem lub skutkiem jest zak┼éócenie prawid┼éowego dzia┼éania Petso.pl.
 1. Us┼éugodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, je┼Ťli nie wie o bezprawnym charakterze danych Us┼éugobiorcy zamieszczonych w Petso.pl lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci, a w razie otrzymania urz─Ödowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomo┼Ťci o bezprawnym charakterze danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci, niezw┼éocznie uniemo┼╝liwi do nich dost─Öp.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spe┼énienia nast─Öpuj─ůcych wymogów technicznych przez Us┼éugobiorc─Ö: (1) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej – w przypadku rejestracji Konta; (3) przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu: 1024x768; oraz (5) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plików Cookies oraz obs┼éugi Javascript.
 3. Us┼éugodawca dok┼éada nale┼╝ytych stara┼ä, aby korzystanie z Petso.pl by┼éo dla Us┼éugobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wi─ů┼╝e si─Ö jednak ze standardowymi zagro┼╝eniami wyst─Öpuj─ůcymi w sieci Internet. Podstawowym zagro┼╝eniem ka┼╝dego u┼╝ytkownika Internetu, w tym Us┼éugobiorców korzystaj─ůcych z Us┼éug Elektronicznych, jest mo┼╝liwo┼Ť─ç „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez ró┼╝nego rodzaju oprogramowanie tworzone g┼éównie w celu wyrz─ůdzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dost─Öpu do danych Us┼éugobiorcy. Dlatego w celu unikni─Öcia zagro┼╝e┼ä z tym zwi─ůzanych, Us┼éugodawca zaleca, aby Us┼éugobiorca zaopatrzy┼é swój sprz─Öt, który wykorzystuje, pod┼é─ůczaj─ůc si─Ö do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizowa┼é, instaluj─ůc jego najnowsze wersje.
 4. Us┼éugodawca podejmuje nale┼╝yte starania, aby korzystanie z Petso.pl by┼éo zrozumia┼ée i przejrzyste dla Us┼éugobiorców, jednak nie mo┼╝e zagwarantowa─ç, ┼╝e ka┼╝dy Us┼éugobiorca b─Ödzie potrafi┼é obs┼éugiwa─ç samodzielnie Us┼éugi Elektroniczne ani ┼╝e oka┼╝─ů si─Ö one przydatne w osi─ůgni─Öciu celów oczekiwanych przez Us┼éugobiorc─Ö. Us┼éugodawca udost─Öpnia Serwis Internetowy w formie, w jakiej zosta┼é on dostarczony i nie czyni ┼╝adnych dorozumianych lub wyra┼╝onych otwarcie zapewnie┼ä co do jego u┼╝yteczno┼Ťci do konkretnych zastosowa┼ä. Zastrze┼╝enie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç ustawowych uprawnie┼ä Us┼éugobiorcy b─Öd─ůcego Konsumentem lub Przedsi─Öbiorc─ů na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialno┼Ťci Us┼éugodawcy za nienale┼╝yte spe┼énienie ┼Ťwiadczenia.

 

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W PETSO.PL

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Us┼éugobiorca mo┼╝e korzysta─ç w Serwisie Internetowym w szczególno┼Ťci z nast─Öpuj─ůcych Us┼éug Elektronicznych:
 1. Blog.
 2. Formularz Kontaktowy.
 3. Formularz Zapytania.
 4. Newsletter.
 5. Konto Usługobiorcy (w tym Konto Hodowcy).
 6. Wyszukiwarka.
 7. Ogłoszenia (w tym odpłatna promocja ogłoszenia).
 8. Komentarze i opinie.
 1. Podstawow─ů Us┼éug─ů Elektroniczn─ů jest Konto Us┼éugobiorcy – pozwala ono uzyska─ç dost─Öp do pozosta┼éych zasobów i funkcjonalno┼Ťci Petso.pl, dla których zastrze┼╝ono wymóg posiadania Konta.
 2. Niezale┼╝nie od Newslettera, na który Us┼éugobiorca mo┼╝e zapisa─ç si─Ö dobrowolnie podczas korzystania z Petso.pl, Us┼éugodawca mo┼╝e tak┼╝e stosowa─ç powiadomienia mailowe, których celem jest bie┼╝─ůca komunikacja z Us┼éugobiorcami w sprawie ┼Ťwiadczonych na ich rzecz Us┼éug Elektronicznych (np. potwierdzenie zakupu odp┼éatnej us┼éugi, dostarczenie faktury elektronicznej albo powiadomienie o zmianach Regulaminu). Powiadomienia mailowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, s─ů przesy┼éane wy┼é─ůcznie zarejestrowanym Us┼éugobiorcom i s┼éu┼╝─ů one utrzymaniu prawid┼éowej komunikacji mi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Us┼éugobiorcami w zakresie realizacji umowy o korzystanie z Konta oraz powi─ůzanych z nim us┼éug w Petso.pl. Powiadomienia tego rodzaju nie stanowi─ů informacji handlowej w rozumieniu w┼éa┼Ťciwych przepisów prawa.
 3. Szczegó┼éowy opis Us┼éug Elektronicznych i zasad ich dzia┼éania dost─Öpny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 

5)  WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA US┼üUGOBIORCY

 1. Serwis Internetowy umożliwia utworzenie i prowadzenie Konta każdemu Usługobiorcy na warunkach wskazanych niżej.
 1. Konto Us┼éugobiorcy w wersji standardowej dost─Öpne jest dla ka┼╝dego zainteresowanego Us┼éugobiorcy korzystaj─ůcego z Pesto.pl. Konto umo┼╝liwia Us┼éugobiorcy korzystanie z pozosta┼éych zasobów i funkcjonalno┼Ťci Petso.pl, dla których zastrze┼╝ony zosta┼é wymóg posiadania Konta, w szczególno┼Ťci: (1) dodawanie i edytowanie swoich Og┼éosze┼ä; (2) zakup Promocji Og┼éoszenia, (3) subskrypcja Newslettera; (4) przesy┼éanie i odbieranie wiadomo┼Ťci prywatnych od innych zarejestrowanych Us┼éugobiorców. Konto Us┼éugobiorcy umo┼╝liwia domy┼Ťlnie wystawianie Og┼éosze┼ä dotycz─ůcych jedynie adopcji zwierz─ůt.
 2. Konto Hodowcy przeznaczone jest dla Us┼éugobiorcy, który prowadzi w┼éasn─ů hodowl─Ö zwierz─ůt. W porównaniu do standardowej wersji Konta, Konto Hodowcy umo┼╝liwia tak┼╝e (1) dodawanie i edytowanie Og┼éosze┼ä dotycz─ůcych sprzeda┼╝y zwierz─ůt pochodz─ůcych z hodowli Us┼éugobiorcy, (2) prowadzenie Profilu Hodowli widocznego dla pozosta┼éych Us┼éugobiorców oraz (3) mo┼╝liwo┼Ť─ç przej┼Ťcia weryfikacji Us┼éugodawcy, która pozwala otrzyma─ç emblemat „Zweryfikowano” dla swojej hodowli. Szczegó┼éowe postanowienia dotycz─ůce weryfikacji Konta Hodowcy znajduj─ů si─Ö w punkcie 8. Regulaminu.
 1. Korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu ┼é─ůcznie dwóch kolejnych kroków przez Us┼éugobiorc─Ö – (1) wype┼énieniu interaktywnego formularza rejestracji Konta dost─Öpnego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) klikni─Öciu pola „Utwórz konto” – z t─ů chwil─ů zawierana jest umowa o korzystanie z Konta mi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů a Us┼éugodawc─ů. W formularzu rejestracji Konta niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Us┼éugobiorcy – w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju Konta:
 1. Konto Us┼éugobiorcy: imi─Ö i nazwisko, adres miejsce zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy,województwo, miejscowo┼Ť─ç), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz has┼éo. Us┼éugobiorca powinien zapewni─ç, aby wybrane has┼éo logowania do Konta by┼éo odpowiednio z┼éo┼╝one oraz unikalne, tj. nie by┼éo powtórzeniem has┼éa stosowanego przez niego w innych miejscach w Internecie. Us┼éugobiorca mo┼╝e tak┼╝e utworzy─ç Konto w Petso.pl, je┼Ťli zaloguje si─Ö za pomoc─ů swojego konta Google lub Facebook – z chwil─ů pierwszego logowania za pomoc─ů konta Google lub Facebook, zostaje utworzone dla Us┼éugobiorcy Konto w Serwisie Internetowym.
 2. Konto Hodowcy – w uzupe┼énieniu do pkt. 5.2 lit. a) Regulaminu – wymaga tak┼╝e podania podstawowych informacji dotycz─ůcych prowadzonej hodowli zwierz─ůt, takich jak nazwa hodowli i przydomek hodowli oraz przynale┼╝no┼Ť─ç hodowli do jednego z oficjalnych stowarzysze┼ä.
 1. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalno┼Ťci mo┼╝e wymaga─ç podania równie┼╝ innych danych przez Us┼éugobiorc─Ö – ka┼╝dorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z okre┼Ťlonej funkcjonalno┼Ťci (np. podczas edycji Profilu Hodowli lub przed zamieszczeniem Og┼éoszenia).
 2. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do bie┼╝─ůcej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany
 3. Us┼éugobiorca bez zgody Us┼éugodawcy mo┼╝e posiada─ç tylko jedno Konto w tym samym czasie. Wyj─ůtkiem jest sytuacja w której Us┼éugobiorca prowadzi hodowle wi─Öcej ni┼╝ jednej rasy pod ró┼╝nymi przydomkami. W takim wypadku Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do za┼éo┼╝enia osobnego konta dla ka┼╝dej hodowli maj─ůcej inny przydomek (na inny adres email, ale z mo┼╝liwymym tym samym nr. telefonu)
 4. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do utrzymania danych dost─Öpowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Us┼éugobiorca nie jest uprawniony do udzielania dost─Öpu do Konta innym osobom, w tym równie┼╝ poprzez najem lub u┼╝yczenie Konta.
 5. Us┼éuga Elektroniczna Konto Us┼éugobiorcy ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieokre┼Ťlony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@petso.pl. Us┼éugobiorca mo┼╝e równie┼╝ samodzielnie usun─ů─ç Konto, korzystaj─ůc z odpowiedniej opcji dost─Öpnej w ustawieniach Konta. Po usuni─Öciu Konta nie jest mo┼╝liwe dalsze logowanie i korzystanie z funkcjonalno┼Ťci i zasobów Konta, przy czym Us┼éugobiorca mo┼╝e ponownie za┼éo┼╝y─ç Konto w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. W przypadku usuni─Öcia Konta przez Us┼éugodawc─Ö z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Us┼éugobiorcy na podstawie pkt. 109.7 lit. h) Regulaminu, ponowne utworzenie Konta przez Us┼éugobiorc─Ö jest mo┼╝liwe za zgod─ů Us┼éugodawcy i po ustaniu wszystkich przyczyn b─Öd─ůcych podstaw─ů usuni─Öcia Konta.
 6. Usuni─Öcie Konta z inicjatywy Us┼éugobiorcy lub z innych przyczyn le┼╝─ůcych po jego stronie nie uprawnia tego Us┼éugobiorcy do otrzymania zwrotu p┼éatno┼Ťci za ju┼╝ wykonane lub aktywowane us┼éugi w Petso.pl, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e nie wy┼é─ůcza ani nie ogranicza to jakichkolwiek uprawnie┼ä ustawowych Us┼éugobiorców b─Öd─ůcych Konsumentami lub Przedsi─Öbiorcami na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç lub reklamacji nienale┼╝ycie spe┼énionego ┼Ťwiadczenia
 7. Usuni─Öcie Konta w jakimkolwiek trybie prowadzi do usuni─Öcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e pozostaje to bez uszczerbku dla mo┼╝liwo┼Ťci dalszego przechowywania danych osobowych Us┼éugobiorcy przez Us┼éugodawc─Ö przez okres niezb─Ödny dla realizacji pozosta┼éych celów przetwarzania (innych ni┼╝ prowadzenie Konta) zgodnych z polityk─ů prywatno┼Ťci Petso.pl.

 

6)  WARUNKI KORZYSTANIA Z OG┼üOSZE┼â

 1. Serwis Internetowy umo┼╝liwia dodanie Og┼éoszenia, które stanie si─Ö nast─Öpnie widoczne dla wszystkich osób odwiedzaj─ůcych Petso.pl.
 2. Ka┼╝dy zarejestrowany Us┼éugobiorca mo┼╝e dodawa─ç Og┼éoszenia w przedmiocie bezp┼éatnego oddania zwierz─ůt do adopcji. Dodawanie Og┼éosze┼ä dotycz─ůcych sprzeda┼╝y zwierz─ůt zastrze┼╝one jest wy┼é─ůcznie dla Us┼éugobiorcy posiadaj─ůcego Konto Hodowcy.
 3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu zwierz─ůt, w szczególno┼Ťci psów i kotów, poza miejscami ich chowu lub hodowli, a tak┼╝e zwierz─ůt nieposiadaj─ůcych metryki lub rodowodu. Zabronione jest tak┼╝e dodawanie Og┼éosze┼ä o sprzeda┼╝y zwierz─ůt z Konta nieb─Öd─ůcego Kontem Hodowcy.
 4. Zabroniona jest sprzeda┼╝ kotów i psów pochodz─ůcych z hodowli niezarejestrowanych lub takich, które s─ů w trakcie rejestracji. Odrzucamy og┼éoszenia sprzeda┼╝y psów i kotów, które nie pochodz─ů od osób posiadaj─ůcych zarejestrowan─ů hodowl─Ö, nawet je┼Ťli zakupione zwierz─Ö zosta┼éo w hodowli zarejestrowanej i posiada rodowód.
 5. Zabroniona jest sprzeda┼╝ psów i kotów pochodz─ůcych z hodowli zarejestrowanych w zagranicznych zwi─ůzkach.
 6. Zabroniona jest sprzeda┼╝ kotów i psów rasowych z mo┼╝liwo┼Ťci─ů dostawy.
 7. Sprzeda┼╝ psów i kotów w Petso jest mo┼╝liwa po przes┼éaniu przez w┼éa┼Ťciciela hodowli stosownych dokumentów. Dodawanie og┼éosze┼ä nie b─Ödzie mo┼╝liwe do czasu przes┼éania dokumentów potwierdzaj─ůcych przynale┼╝no┼Ť─ç hodowli do polskiego zwi─ůzku.
 8. Zamieszczenie Og┼éoszenia w Serwisie Internetowym jest nieodp┼éatne, chyba ┼╝e Regulamin lub Cennik stanowi inaczej..  Serwis Internetowy mo┼╝e tak┼╝e przewidywa─ç dodatkowe opcje Promocji Og┼éoszenia, które s─ů dobrowolne i odp┼éatne na zasadach wskazanych w Cenniku oraz punkcie 7. Regulaminu.
 9. Zamieszczenie Og┼éoszenia mo┼╝liwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dost─Öpnego na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu na Konto. W formularzu dodawania Og┼éoszenia niezb─Ödne jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowi─ůzkowe, w szczególno┼Ťci gatunku, rasy, p┼éci, wieku oraz innych szczegó┼éowych danych opisuj─ůcych zwierz─Ö, którego dotyczy─ç ma Og┼éoszenie. Us┼éugobiorca ma równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼é─ůczenia zdj─Ö─ç, które b─Öd─ů wy┼Ťwietlane na stronie Og┼éoszenia. Po wype┼énieniu formularza wszystkimi informacjami konieczne jest klikni─Öcie pola „Dodaj og┼éoszenie” – z t─ů chwil─ů Og┼éoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym, co potwierdzone zostaje dodatkowo powiadomieniem przes┼éanym do Us┼éugobiorcy drog─ů poczty elektronicznej. Od czasu dodania Og┼éoszenia do jego opublikowania na stronach Petso.pl mo┼╝e up┼éyn─ů─ç od kilku do kilkunastu minut w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.
 10. Og┼éoszenia s─ů zamieszczane na czas okre┼Ťlony, zgodnie z informacj─ů wskazan─ů Us┼éugobiorcy na stronie Serwisu Internetowego podczas dodawania Og┼éoszenia.
 11. Og┼éoszenie pozostaje widoczne na stronie Serwisu Internetowego do czasu: (1) up┼éyni─Öcia okresu na jaki Og┼éoszenie zosta┼éo zamieszczone, (2) wcze┼Ťniejszego wycofania Og┼éoszenia przez Us┼éugobiorc─Ö albo (3) wycofania lub usuni─Öcia Og┼éoszenia ze strony Petso.pl przez Us┼éugodawc─Ö w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Us┼éugobiorca ma prawo edytowa─ç tre┼Ť─ç Og┼éoszenia przez ca┼éy okres jego widoczno┼Ťci w Serwisie Internetowym, korzystaj─ůc z odpowiednich opcji dost─Öpnych w ustawieniach Konta.
 13. Us┼éugobiorca nie mo┼╝e w opisie og┼éoszenia dodawa─ç Swoich danych kontaktowych. 
 14. Us┼éugobiorca zamieszczaj─ůcy Og┼éoszenie obowi─ůzany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumia┼éych, rzetelnych i niewprowadzaj─ůcych w b┼é─ůd informacji dotycz─ůcych przedmiotu i warunków Og┼éoszenia. Zamieszczenie Og┼éoszenia nie mo┼╝e narusza─ç przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa lub praw osób trzecich. Og┼éoszenie powinno odzwierciedla─ç rzeczywisty zamiar Us┼éugobiorcy. Og┼éoszenie, jego przedmiot i tre┼Ť─ç powinny by─ç zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze w szczególno┼Ťci poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy, innych Us┼éugobiorców oraz osób trzecich.
 15. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do zamieszczenia Og┼éoszenia o tre┼Ťci odpowiadaj─ůcej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Og┼éosze┼ä.
 16. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocze┼Ťnie wi─Öcej ni┼╝ jednego Og┼éoszenia o tej samej tre┼Ťci lub dotycz─ůcego tego samego przedmiotu co inne aktywne Og┼éoszenie tego Us┼éugobiorcy. Us┼éugobiorcy zabrania si─Ö równie┼╝ zamieszczania duplikatów Og┼éosze┼ä wystawianych przez inne osoby. 
 17. Niedozwolone jest tworzenie wi─Öcej ni┼╝ jednego konta dla danej hodowli
 18. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do niezamieszczania w ramach Og┼éoszenia (w tym tak┼╝e poprzez zdj─Öcia i/lub inne materia┼éy wizualne) tre┼Ťci bezprawnych oraz tre┼Ťci o charakterze reklamowym, og┼éoszeniowym lub informacji handlowych zach─Öcaj─ůcych do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym tak┼╝e adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 19. Us┼éugobiorca – og┼éoszeniodawca obowi─ůzany jest posiada─ç wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, a w odniesieniu do Konta Hodowcy – tak┼╝e wymagane uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia hodowli oraz wprowadzania do obrotu wystawionych w Og┼éoszeniach zwierz─ůt, w tym tak┼╝e, je┼╝eli s─ů wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
 20. Us┼éugobiorcy wystawiaj─ůcy w Serwisie Internetowym Og┼éoszenia obowi─ůzani s─ů zawsze zapewni─ç, ┼╝e oferowane przez nich zwierz─Öta spe┼éniaj─ů okre┼Ťlone wymogi w zakresie ich hodowli oraz wprowadzenia do obrotu, a tak┼╝e obowi─ůzani s─ů spe┼éni─ç inne wymagania handlowe przewidziane obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
 21. Us┼éugobiorca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym wystawianie Og┼éosze┼ä, zwi─ůzane jest z jego dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, w razie zamiaru zawarcia umowy w przedmiocie Og┼éoszenia obowi─ůzany jest do przestrzegania praw Konsumentów oraz Przedsi─Öbiorców na Prawach Konsumenta, w szczególno┼Ťci dotycz─ůcych spe┼énienia obowi─ůzków informacyjnych, prawa odst─ůpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
 22. Na ┼╝─ůdanie osoby zainteresowanej przedmiotem Og┼éoszenia Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest udzieli─ç jej wyja┼Ťnie┼ä dotycz─ůcych przedmiotu i warunków Og┼éoszenia.
 23. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny
  w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Og┼éoszenia Us┼éugobiorcy.
 24. Us┼éugodawca, dzia┼éaj─ůc zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie jest obowi─ůzany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udost─Öpnianych w Petso.pl danych Us┼éugobiorców (w tym Og┼éosze┼ä). W razie powzi─Öcia wiarygodnej informacji o niezgodno┼Ťci Og┼éoszenia z warunkami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo podj─Öcia stosownych kroków w zakresie przewidzianym w punkcie 10. Regulaminu.
 25. W przypadku uzasadnionych podejrze┼ä, ┼╝e Og┼éoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu, zaleca si─Ö niezw┼éoczne zawiadomienie o tym fakcie Us┼éugodawcy. Po zapoznaniu si─Ö ze zg┼éoszeniem Us┼éugodawca mo┼╝e podj─ů─ç wobec og┼éoszeniodawcy stosowne kroki w zakresie przewidzianym w punkcie 9. Regulaminu. Ponadto, w przypadku Og┼éosze┼ä o charakterze bezprawnym, Us┼éugodawca b─Ödzie równie┼╝ ustawowo zobowi─ůzany do niezw┼éocznego uniemo┼╝liwienia dost─Öpu do Og┼éoszenia zawieraj─ůcego tego typu tre┼Ťci.
 26. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszcze┼ä przeciwko Us┼éugodawcy, których podstaw─Ö b─Ödzie stanowi┼éa bezprawno┼Ť─ç tre┼Ťci, przedmiotu lub opisu Og┼éoszenia b─ůd┼║ zwi─ůzanej z Og┼éoszeniem dzia┼éalno┼Ťci dodaj─ůcego go Us┼éugobiorcy, ze strony osób i podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej, w szczególno┼Ťci z tytu┼éu naruszenia praw autorskich, praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej lub innych przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, Us┼éugobiorca – og┼éoszeniodawca zobowi─ůzany b─Ödzie do zwolnienia Us┼éugodawcy Petso.pl z odpowiedzialno┼Ťci za dokonane przez Us┼éugobiorc─Ö naruszenia, zaspokojenia roszcze┼ä ww. osób i podmiotów trzecich oraz kar lub innych kosztów na┼éo┼╝onych przez w┼éa┼Ťciwe organy na Us┼éugodawc─Ö oraz do zwolnienia Us┼éugodawcy z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia z tego tytu┼éu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Us┼éugodawc─Ö za dokonane przez tego Us┼éugobiorc─Ö naruszenia.

 

7)  WARUNKI ODP┼üATNO┼ÜCI US┼üUG W PETSO.PL

 1. W Serwisie Internetowym dost─Öpne s─ů tak┼╝e dodatkowe, odp┼éatne us┼éugi, w tym Us┼éugi Elektroniczne, do których nale┼╝─ů m. in. ró┼╝ne opcje Promocji Og┼éoszenia. Szczegó┼éowe informacje o odp┼éatnych us┼éugach w Pesto.pl, w tym Us┼éugach Elektronicznych, dost─Öpne s─ů w Cenniku.

 2.  Us┼éugodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Cenniku, w tym w zakresie rodzaju, parametrów, czasu trwania lub cen jego us┼éug, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e zmiany Cennika pozostaj─ů bez uszczerbku dla praw nabytych Us┼éugobiorców, a w szczególno┼Ťci pozostaj─ů bez wp┼éywu na ju┼╝ zawarte, realizowane i wykonane umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug.

 3. Us┼éugi odp┼éatne dost─Öpne w Petso.pl, w tym Promocje Og┼éoszenia, mog─ů by─ç udost─Öpniane w szczególno┼Ťci w pakietach, obejmuj─ůcych ró┼╝ne funkcjonalno┼Ťci, z których Us┼éugobiorca mo┼╝e korzysta─ç przez okre┼Ťlony czas i w granicach limitów przewidzianych dla wybranego pakietu. Szczegó┼éowy zakres i parametry poszczególnych pakietów okre┼Ťlone s─ů w Cenniku.

 4. W zale┼╝no┼Ťci od rodzaju i specyfiki odp┼éatnej us┼éugi, Us┼éugodawca mo┼╝e udost─Öpnia─ç Us┼éugobiorcom ró┼╝ne formy p┼éatno┼Ťci, do których w razie odmiennej informacji w Cenniku stosuje si─Ö poni┼╝sze ramowe postanowienia:
  a. Subskrypcja – w przypadku tej formy p┼éatno┼Ťci, us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů w sposób ci─ůg┼éy lub okresowo w zamian za cyklicznie uiszczan─ů przez Us┼éugobiorc─Ö op┼éat─Ö subskrypcyjn─ů. P┼éatno┼Ť─ç ma charakter odnawialny, to jest ponawiana jest automatycznie na pocz─ůtku kolejnego okresu rozliczeniowego, poprzez obci─ů┼╝enie instrumentu p┼éatniczego Us┼éugobiorcy, a┼╝ do czasu rezygnacji z subskrypcji. Aby zachowa─ç ci─ůg┼éo┼Ť─ç subskrypcji, Us┼éugobiorca powinien zapewni─ç pozytywn─ů autoryzacj─Ö p┼éatno┼Ťci na pocz─ůtku okresu rozliczeniowego, w przeciwnym razie p┼éatno┼Ť─ç nie b─Ödzie mog┼éa zosta─ç zrealizowana i subskrypcja zostanie zawieszona do czasu jej ponownej aktywacji przez Us┼éugobiorc─Ö. Rezygnacja z subskrypcji mo┼╝liwa jest w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e staje si─Ö ona skuteczna z chwila zako┼äczenia trwaj─ůcego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy liczy si─Ö od daty aktywacji subskrypcji i wynosi 1 miesi─ůc, chyba ┼╝e Cennik stanowi inaczej.
  b. P┼éatno┼Ťci jednorazowe – w przypadku tej formy p┼éatno┼Ťci, us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů za jednorazow─ů op┼éat─ů uiszczon─ů przez Us┼éugobiorc─Ö i nie odnawiaj─ů si─Ö automatycznie. Po wykorzystaniu danej us┼éugi lub up┼éywie czasu jej trwania, Us┼éugobiorca mo┼╝e ponowi─ç jej zakup r─Öcznie, sk┼éadaj─ůc zamówienie i dokonuj─ůc p┼éatno┼Ťci w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

 5. Ceny odp┼éatnych us┼éug uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego, w tym w Cenniku, podane s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie mo┼╝na ustali─ç wysoko┼Ťci tych op┼éat – o obowi─ůzku ich uiszczenia, Us┼éugobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym tak┼╝e w trakcie sk┼éadania zamówienia i dokonywania p┼éatno┼Ťci za wybran─ů us┼éug─Ö. W razie umowy zawieranej na czas nieoznaczony (np. subskrypcja), Us┼éugodawca podaje w ten sam sposób ┼é─ůczn─ů cen─Ö lub wynagrodzenie obejmuj─ůce wszystkie p┼éatno┼Ťci za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje sta┼é─ů stawk─Ö – tak┼╝e ┼é─ůczne miesi─Öczne p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu tej umowy.

 6. ÔÇőÔÇőÔÇőÔÇőÔÇőÔÇőZakup odp┼éatnych us┼éug mo┼╝liwy jest po zalogowaniu do Konta przez Us┼éugobiorc─Ö. Aktywacja odp┼éatnej Promocji Og┼éoszenia mo┼╝liwa jest zarówno w trakcie, jak i po dodaniu Og┼éoszenia w Serwisie, z poziomu Konta w ustawieniach dotycz─ůcych Og┼éosze┼ä.

 7. Aby sfinalizowa─ç zakup, Us┼éugobiorca powinien (1) wybra─ç us┼éug─Ö z Cennika i poda─ç dane wymagane do celów rozliczeniowych, (2) zatwierdzi─ç z┼éo┼╝enie zamówienia na us┼éug─Ö za pomoc─ů przycisku „Zamawiam i p┼éac─Ö”, a nast─Öpnie (3) dokona─ç p┼éatno┼Ťci niezw┼éocznie po z┼éo┼╝eniu zamówienia – z t─ů chwil─ů dochodzi do zawarcia odp┼éatnej umowy o ┼Ťwiadczenie wybranej us┼éugi mi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů a Us┼éugodawc─ů. Je┼Ťli Us┼éugobiorca pragnie otrzyma─ç faktur─Ö, powinien zaznaczy─ç odpowiedni checkbox w trakcie sk┼éadania zamówienia oraz poda─ç dane wymagane do wystawienia faktury.

 8. P┼éatno┼Ťci w Serwisie Internetowym obs┼éugiwane s─ů przez zewn─Ötrznych dostawców us┼éug p┼éatniczych. Us┼éugodawca udost─Öpnia Us┼éugobiorcom nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci w Serwisie:
  a. P┼éatno┼Ťci elektroniczne i p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro za po┼Ťrednictwem serwisu Autopay.pl – aktualne sposoby p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů na stronie internetowej https://www.autopay.pl.

  b. Podmiotem ┼Ťwiadcz─ůcym obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci online jest AUTOPAY SPÓ┼üKA AKCYJNA z siedzib─ů w Sopocie (adres siedziby: ul. Powsta┼äców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez S─ůd Rejonowy Gda┼äsk – Pó┼énoc w Gda┼äsku, VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 2 205 500,00 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éacony, NIP: 5851351185.
  c. Po przekierowaniu do bramki p┼éatno┼Ťci Us┼éugobiorca powinien niezw┼éocznie dokona─ç zap┼éaty za wybran─ů us┼éug─Ö. W przeciwnym razie sesja p┼éatno┼Ťci mo┼╝e wygasn─ů─ç i transakcja nie dojdzie do skutku, a us┼éuga nie zostanie aktywowana – Us┼éugobiorca mo┼╝e wtedy ponowi─ç zakup, post─Öpuj─ůc w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  d. W przypadku wyst─ůpienia konieczno┼Ťci zwrotu ┼Ťrodków za transakcj─Ö dokonan─ů przez Us┼éugobiorc─Ö kart─ů p┼éatnicz─ů, Us┼éugodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p┼éatniczej Us┼éugobiorcy.

 9. Odp┼éatne us┼éugi w Petso.pl zostaj─ů wykonane lub aktywowane dla Us┼éugobiorcy niezw┼éocznie, lecz nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 72 godzin od chwili dokonania p┼éatno┼Ťci przez Us┼éugobiorc─Ö. P┼éatno┼Ť─ç uznaje si─Ö za dokonan─ů z chwil─ů uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Us┼éugodawcy.

 10. Rezygnacja z odp┼éatnych us┼éug w Petso.pl po ich wykonaniu lub aktywowaniu nie uprawnia Us┼éugobiorcy do otrzymania zwrotu p┼éatno┼Ťci, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e nie wy┼é─ůcza ani nie ogranicza to jakichkolwiek uprawnie┼ä ustawowych Us┼éugobiorców b─Öd─ůcych Konsumentami lub Przedsi─Öbiorcami na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç lub reklamacji nienale┼╝ycie spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.

 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Us┼éugobiorcy tre┼Ťci odp┼éatnej umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug zawartej w Serwisie Internetowym nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Petso.pl przed z┼éo┼╝eniem zamówienia, (2) przes┼éanie Us┼éugobiorcy wiadomo┼Ťci e-mail z potwierdzeniem zakupu po zrealizowaniu p┼éatno┼Ťci, (3) odnotowanie zakupu w historii p┼éatno┼Ťci dost─Öpnej z poziomu Konta Us┼éugobiorcy oraz (4) przes┼éanie Us┼éugobiorcy faktury w formie elektronicznej (je┼Ťli Us┼éugobiorca poda┼é dane do faktury w trakcie sk┼éadania zamówienia).

8)  WARUNKI PROWADZENIA PROFILU HODOWLI, WERYFIKACJA HODOWCY

 1. Us┼éugobiorca, który posiada Konto Hodowcy, mo┼╝e tak┼╝e prowadzi─ç swój Profil Hodowli. Profil Hodowli ma charakter publiczny, tj. jest dost─Öpny do wgl─ůdu dla wszystkich osób odwiedzaj─ůcych Serwis, a odno┼Ťnik do Profilu pojawia si─Ö we wszystkich Og┼éoszeniach tego Us┼éugobiorcy.
 2. Profil Hodowli powinien by─ç prowadzony w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest zadba─ç, aby publikowane na Profilu tre┼Ťci (w tym zdj─Öcia i inne materia┼éy wizualne) by┼éy zgodne z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa. 
 3. Us┼éugobiorca dobrowolnie i we w┼éasnym zakresie decyduje o zakresie tre┼Ťci i danych, które udost─Öpnia w ramach swojego Profilu, jednak┼╝e zabrania si─Ö publikowania przez Us┼éugobiorc─Ö tre┼Ťci i danych, które mog┼éyby wprowadzi─ç w b┼é─ůd Us┼éugodawc─Ö, innych Us┼éugobiorców lub osoby trzecie.
 4. Weryfikacja Hodowcy:
 1. Us┼éugodawca mo┼╝e nada─ç Us┼éugobiorcy emblemat „Zweryfikowano”, który b─Ödzie wy┼Ťwietla─ç si─Ö obok nazwy Profilu Hodowli w Serwisie Internetowym.
 2. Nadanie emblematu zastrze┼╝one jest dla Us┼éugobiorcy, w przypadku którego mo┼╝liwe jest zweryfikowanie przez Us┼éugodawc─Ö, i┼╝ prowadzona hodowla zwierz─ůt nale┼╝y do deklarowanej przez hodowc─Ö organizacji/stowarzyszenia. Weryfikacja prowadzona przez Us┼éugodawc─Ö ma charakter dodatkowy, dobrowolny i nieodp┼éatny. Us┼éugobiorca mo┼╝e w ka┼╝dej chwili samodzielnie zawnioskowa─ç o przeprowadzenie weryfikacji i nadanie emblematu dla jego Profilu.
 3. W zakresie weryfikacji, o której mowa w podpunkcie wy┼╝ej, Us┼éugodawca Petso.pl uprawniony jest do za┼╝─ůdania od Us┼éugobiorcy przes┼éania foto- lub kserokopii certyfikatów, za┼Ťwiadcze┼ä lub innych niezb─Ödnych dokumentów, które pozwol─ů potwierdzi─ç przynale┼╝no┼Ť─ç hodowli do jednego z stowarzysze┼ä. W przypadku gdy weryfikacja uniemo┼╝liwi potwierdzenie wiarygodno┼Ťci hodowli, Us┼éugodawca Petso.pl odmówi nadania emblematu i poinformuje o przyczynie Us┼éugobiorc─Ö.
 4. Wszelkie uwagi, odwo┼éania od procedury weryfikacji lub te┼╝ zastrze┼╝enia, czy dany Profil Hodowli powinien posiada─ç emblemat „Zweryfikowano”, mog─ů by─ç zg┼éaszane Us┼éugodawcy Petso.pl w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 14. Regulaminu.
 5. W razie w─ůtpliwo┼Ťci Us┼éugodawcy Petso.pl lub zastrze┼╝e┼ä kierowanych do Us┼éugodawcy przez innych Us┼éugobiorców lub osoby trzecie, czy dany Profil Hodowli powinien posiada─ç emblemat „Zweryfikowano”, Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania si─Ö z w┼éa┼Ťcicielem Profilu celem wyja┼Ťnienia i potwierdzenia, ┼╝e faktycznie prowadzi hodowl─Ö nale┼╝─ůc─ů do deklarowanego stowarzyszenia hodowców zwierz─ůt.
 6. Szczegó┼éowe informacje na temat procedury weryfikacji hodowców w Petso.pl podane s─ů w zak┼éadce informacyjnej „Zweryfikowano – co to oznacza?” dost─Öpnej na stronie Serwisu Internetowego.
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie Regulaminu stosuje si─Ö odpowiednio postanowienia punktu 6. dotycz─ůce warunków zamieszczania Og┼éosze┼ä.

 

9)  POZOSTA┼üE US┼üUGI ELEKTRONICZNE W PETSO.PL

 1. Korzystanie z Bloga nast─Öpuje po przej┼Ťciu do odpowiedniej zak┼éadki widocznej na stronie Serwisu Internetowego. W ramach Bloga Us┼éugodawca mo┼╝e publikowa─ç artyku┼éy, aktualno┼Ťci oraz inne wpisy zwi─ůzane z tematyk─ů Petso.pl. Przegl─ůdanie Bloga mo┼╝liwe jest dla wszystkich odwiedzaj─ůcych Serwis bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych albo posiadania Konta. 
 2. Us┼éugodawca dok┼éada nale┼╝ytej staranno┼Ťci w celu aktualizacji oraz weryfikacji rzetelno┼Ťci prezentowanych na Blogu danych. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci, przyjmuje si─Ö, ┼╝e tre┼Ťci dost─Öpne na Blogu maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjny. Informacje zawarte na Blogu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Us┼éuga Elektroniczna Blog ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů zaprzestania przegl─ůdania Bloga przez Us┼éugobiorc─Ö, co mo┼╝e nast─ůpi─ç poprzez zamkni─Öcie przegl─ůdarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z Formularza Kontaktowego mo┼╝liwe jest po przej┼Ťciu do zak┼éadki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Us┼éugobiorc─Ö –  (1) wype┼énienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowi─ůzkowe i (2) klikni─Öcia na stronie Serwisu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Kontaktowego pola „Wy┼Ťlij wiadomo┼Ť─ç”. W Formularzu Kontaktowym niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö tematu i tre┼Ťci wiadomo┼Ťci kierowanej do Us┼éugodawcy, a tak┼╝e danych kontaktowych Us┼éugobiorcy: imi─Ö oraz adres poczty elektronicznej, na który Us┼éugodawca b─Ödzie móg┼é przes┼éa─ç odpowied┼║. 
 5. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Kontaktowy ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů wys┼éania wiadomo┼Ťci za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania wysy┼éania wiadomo┼Ťci za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.
 6. Korzystanie z Formularza Zapytania mo┼╝liwe jest po przej┼Ťciu do strony dowolnego Og┼éoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym. Korzystanie z Formularza Zapytania wymaga dokonania trzech kolejnych kroków przez Us┼éugobiorc─Ö – (1)  wype┼énienia Formularza Zapytania danymi wskazanymi jako obowi─ůzkowe i (2) klikni─Öcia na stronie Serwisu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Zapytania pola „Wy┼Ťlij wiadomo┼Ť─ç”. W Formularzu Zapytania niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö tre┼Ťci zapytania kierowanego do og┼éoszeniodawcy, a tak┼╝e danych kontaktowych Us┼éugobiorcy: imi─Ö oraz adres poczty elektronicznej, na który og┼éoszeniodawca b─Ödzie móg┼é przes┼éa─ç odpowied┼║. Dalsza komunikacja w sprawie Og┼éoszenia mi─Ödzy Us┼éugobiorcami odbywa─ç mo┼╝e si─Ö poza Serwisem Internetowym, w szczególno┼Ťci drog─ů poczty elektronicznej.
 7. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Zapytania ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia zapytania za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania zapytania za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.
 8. Korzystanie z Newslettera nast─Öpuje po wykonaniu ┼é─ůcznie dwóch kolejnych kroków przez Us┼éugobiorc─Ö – (1) podaniu w odpowiedniej zak┼éadce widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który maj─ů by─ç przesy┼éane kolejne edycje Newslettera oraz (2) klikni─Öciu pola „Zapisz si─Ö. Na Newsletter mo┼╝na si─Ö równie┼╝ zapisa─ç poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak┼éadania Konta – z chwil─ů utworzenia Konta Us┼éugobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Us┼éugobiorca, który posiada Konto, mo┼╝e tak┼╝e zasubskrybowa─ç Newsletter z poziomu swojego Konta, a tak┼╝e dostosowa─ç zakres powiadomie┼ä otrzymywanych w ramach Newslettera do swoich zainteresowa┼ä.
 9. Us┼éuga Elektroniczna Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si─Ö z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@petso.pl. Us┼éugobiorca posiadaj─ůcy Konto mo┼╝e tak┼╝e w ka┼╝dej chwili zmieni─ç ponownie ustawienia Newslettera, dopasowuj─ůc jego tematyk─Ö do swoich potrzeb.   
 10. Korzystanie z Wyszukiwarki mo┼╝liwe jest na stronie g┼éównej Serwisu Internetowego. W zale┼╝no┼Ťci od wyboru Us┼éugobiorcy, Wyszukiwarka umo┼╝liwia wyszukiwanie w trybie prostym (wybór kategorii zwierz─ůt, wpisanie odpowiedniej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania). Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Us┼éugobiorcy przedstawione zostaj─ů wyniki wyszukiwania, obejmuj─ůce list─Ö Og┼éosze┼ä dost─Öpnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadaj─ů wpisanej frazie i wybranej kategorii wyszukiwania. Plasowanie wyników wyszukiwania Og┼éosze┼ä w wyszukiwarce podlega zasadom okre┼Ťlonym w punkcie 10. Regulaminu.
 11. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodp┼éatny, jednorazowy i ulega zako┼äczeniu po skorzystaniu z niej przez Us┼éugobiorc─Ö albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 12. Korzystanie z Komentarzy i Opinii jest mo┼╝liwe w wyznaczonych miejscach na stronie Serwisu Internetowego, w których Us┼éugodawca udost─Öpnia Us┼éugobiorcom mo┼╝liwo┼Ť─ç wystawienia swojego komentarza lub opinii. Wystawienie komentarza lub opinii przez Us┼éugobiorc─Ö jest mo┼╝liwe za pomoc─ů dedykowanego formularza, który mo┼╝e by─ç udost─Öpniany bezpo┼Ťrednio przez Us┼éugodawc─Ö lub za pomoc─ů zewn─Ötrznego widgetu Disqus (w tym przypadku Us┼éugobiorca powinien dodatkowo przestrzega─ç warunków korzystania z widgetu przyj─Ötych przez jego dostawc─Ö).
 13. Komentarze lub opinie Us┼éugobiorców powinny odnosi─ç si─Ö do komentowanej lub opiniowanej tre┼Ťci (np. Og┼éoszenia lub artyku┼éu na Blogu). Us┼éugobiorcy korzystaj─ůcemu z Us┼éugi Elektronicznej Komentarze i Opinie zabrania si─Ö zamieszczania komentarzy i opinii fa┼észywych lub fikcyjnych, opinii o charakterze obra┼║liwym oraz niezgodnych ze stanem faktycznym. Komentarze i Opinie nie mog─ů by─ç wykorzystywane do dzia┼éa┼ä bezprawnych, w szczególno┼Ťci do dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych czyn nieuczciwej konkurencji, czy te┼╝ dzia┼éa┼ä naruszaj─ůcych dobra osobiste, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej lub inne prawa Us┼éugodawcy Petso.pl lub osób trzecich. Us┼éugobiorca dodaj─ůc opini─Ö lub komentarz obowi─ůzany jest do dzia┼éania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 14. Wszelkie komentarze i opinie zamieszczane przez Us┼éugobiorców w Petso.pl zawieraj─ů ich w┼éasne opinie i nie stanowi─ů opinii Us┼éugodawcy Serwisu.
 15. Us┼éugodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych komentarzy lub opinii oraz nie zniekszta┼éca komentarzy lub opinii w celu promowania wybranych Og┼éosze┼ä czy te┼╝ w┼éasnych us┼éug w Petso.pl. Us┼éugodawca nie zamieszcza tak┼╝e komentarzy i opinii sponsorowanych. Wszelkie uwagi, odwo┼éania czy te┼╝ zastrze┼╝enia dotycz─ůce tre┼Ťci komentarzy i opinii mog─ů by─ç zg┼éaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 14. Regulaminu.
 16. Opublikowane opinie i komentarze pozostaj─ů widoczne w Serwisie Internetowym bezterminowo, to jest do czasu usuni─Öcia opinii lub komentarza przez Us┼éugodawc─Ö z powodu ich bezprawnego charakteru lub naruszenia postanowie┼ä Regulaminu albo usuni─Öcia opinii lub komentarza na uzasadniony wniosek osoby j─ů dodaj─ůcej lub podmiotu trzeciego.
 17. Us┼éuga Elektroniczna Komentarze i Opinie ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie. Us┼éugobiorca mo┼╝e w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny zako┼äczy─ç korzystanie z Us┼éugi Elektronicznej Komentarze i Opinie, w tym poprzez opuszczenie strony Serwisu Internetowego lub zamkni─Öcie przegl─ůdarki internetowej.

 

10)  ROZWI─äZANIE UMOWY, NARUSZENIA REGULAMINU, OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKO┼âCZENIE ┼ÜWIADCZENIA US┼üUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Us┼éugobiorca mo┼╝e zrezygnowa─ç z korzystania z Petso.pl oraz poszczególnych Us┼éug Elektronicznych w ka┼╝dym czasie i bez podania przyczyny, zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku uzasadnionych podejrze┼ä, ┼╝e Og┼éoszenie, inne tre┼Ťci lub aktywno┼Ťci Us┼éugobiorcy w Serwisie Internetowym naruszaj─ů warunki niniejszego Regulaminu, Us┼éugodawca uprawniony b─Ödzie do podj─Öcia stosownych kroków zgodnie z poni┼╝szymi postanowieniami punktu 10. Regulaminu.
 3. Us┼éugodawca w pierwszej kolejno┼Ťci podejmuje starania, aby wyja┼Ťni─ç wszelkie w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce zgodno┼Ťci z niniejszym Regulaminem Og┼éosze┼ä, innych tre┼Ťci b─ůd┼║ aktywno┼Ťci Us┼éugobiorcy w Serwisie Internetowym bezpo┼Ťrednio z danym Us┼éugobiorc─ů. W tym celu Us┼éugodawca mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z Us┼éugobiorc─ů za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej. Uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Us┼éugobiorc─Ö postanowie┼ä Regulaminu Petso.pl upowa┼╝nia Us┼éugodawc─Ö do niezw┼éocznego podj─Öcia jednego lub kilku z wymienionych dzia┼éa┼ä, wraz z podaniem ich przyczyny:
  1. przes┼éanie Us┼éugobiorcy upomnienia b─ůd┼║ wezwania do podj─Öcia okre┼Ťlonych dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu doprowadzenie jego tre┼Ťci lub aktywno┼Ťci w Serwisie do zgodno┼Ťci z niniejszym Regulaminem;
  2. usuni─Öcie wprowadzonych przez Us┼éugobiorc─Ö do Serwisu tre┼Ťci, w tym Og┼éosze┼ä lub ich cz─Ö┼Ťci w zakresie, w jakim naruszaj─ů niniejszy Regulamin;
  3. modyfikacja wprowadzonych przez Us┼éugobiorc─Ö do Serwisu tre┼Ťci w celu doprowadzenia ich do zgodno┼Ťci z Regulaminem, o ile jest to mo┼╝liwe bez zmiany ich merytorycznego znaczenia;
  4. zmiana kategorii Ogłoszenia zamieszczonego przez Usługobiorcę.
 4. Us┼éugodawca podejmuje powy┼╝sze dzia┼éania w sposób rozs─ůdny, konieczny i proporcjonalny do rodzaju, skali i powtarzalno┼Ťci dokonanych narusze┼ä. Us┼éugodawca, podejmuj─ůc decyzj─Ö o zastosowaniu okre┼Ťlonych dzia┼éa┼ä wobec Us┼éugobiorcy, kieruje si─Ö w szczególno┼Ťci potrzeb─ů zapewnienia bezpiecze┼ästwa innych Us┼éugobiorców oraz Serwisu Internetowego przed szkodliwymi skutkami takich narusze┼ä.
 5. Niezale┼╝nie od pkt. 10.3 – 10.4 wy┼╝ej, w przypadku otrzymania urz─Ödowego zawiadomienia lub innej wiarygodnej informacji, ┼╝e Og┼éoszenie lub inne tre┼Ťci Us┼éugobiorcy dost─Öpne w Serwisie albo zwi─ůzana z nimi dzia┼éalno┼Ť─ç maj─ů charakter bezprawny, Us┼éugodawca, dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), upowa┼╝niony b─Ödzie do niezw┼éocznego usuni─Öcia tego Og┼éoszenia, Konta Us┼éugobiorcy lub innej tre┼Ťci z Serwisu bez uprzedzenia.
 6. Dodatkowo, w celu ochrony Petso.pl oraz jego Us┼éugobiorców, Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dost─Öpu do strony Serwisu Internetowego z urz─ůdzenia o adresie IP, z którym powi─ůzane jest wyst─Öpowanie w Serwisie niebezpiecznych aktywno┼Ťci odnotowanych przez Us┼éugodawc─Ö i wskazuj─ůcych na: (1) przeprowadzanie ataków hackerskich, w tym ataków typu DDOS; (2) techniczne obchodzenie zabezpiecze┼ä Serwisu lub Kont Us┼éugobiorców, w tym ┼éamanie hase┼é i kluczy dost─Öpu np. za pomoc─ů metod brute force; (3) infekowanie systemu teleinformatycznego Petso.pl z┼éo┼Ťliwym oprogramowaniem; lub (4) zak┼éócanie w inny sposób prawid┼éowego dzia┼éania Serwisu Internetowego, w tym poprzez celowe spowalnianie lub uniemo┼╝liwianie korzystania z jego us┼éug, wykorzystywanie luk w oprogramowaniu, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, nieuprawniony dost─Öp lub zmian─Ö danych informatycznych.
 7. W uzupe┼énieniu do powy┼╝szych postanowie┼ä Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczno┼Ťci tak┼╝e zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia swoich Us┼éug Elektronicznych na rzecz danego Us┼éugobiorcy. W przypadku Us┼éugobiorców – og┼éoszeniodawców mo┼╝e to nast─ůpi─ç równie┼╝ w odniesieniu do poszczególnych Og┼éosze┼ä wystawianych przez tych Us┼éugobiorców w Petso.pl. Dzia┼éania te Us┼éugodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim s─ů one konieczne, przy zachowaniu nast─Öpuj─ůcych warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczno┼Ťci tak┼╝e zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych na rzecz danego Us┼éugobiorcy s─ů:
   1. podanie przez Us┼éugobiorc─Ö w ramach Serwisu niepe┼énych (w przypadku, kiedy s─ů obowi─ůzkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imi─Ö i nazwisko, nazwa firmy, adres);
   2. prowadzenie Profilu Hodowli lub wystawienie Og┼éoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Us┼éugobiorc─Ö narusza przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, dobre obyczaje, zasady wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego lub prawa osób trzecich;
   3. prowadzenie Profilu Hodowli lub wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza warunki prowadzenia Profilu Hodowli oraz wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;
   4. wysy┼éanie wiadomo┼Ťci o charakterze spamu do innych Us┼éugobiorców, w tym równie┼╝ tre┼Ťci o charakterze reklamowym, og┼éoszeniowym lub informacji handlowych zach─Öcaj─ůcych do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym tak┼╝e adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;
   5. wystawianie przez Us┼éugobiorc─Ö Og┼éosze┼ä w innym celu ni┼╝ wynikaj─ůcy z tre┼Ťci i przedmiotu Og┼éoszenia;
   6. dzia┼éania danego Us┼éugobiorcy gro┼╝─ů bezprawnym naruszeniem renomy Us┼éugodawcy i jego Serwisu Internetowego;
   7. dzia┼éania lub zaniechania danego Us┼éugobiorcy zagra┼╝aj─ů bezpiecze┼ästwu Serwisu i jego Us┼éugobiorców, w tym tak┼╝e nara┼╝aj─ůc Serwis na zwi─Ökszon─ů podatno┼Ť─ç na ataki zewn─Ötrzne, np. poprzez logowanie z zainfekowanego z┼éo┼Ťliwym oprogramowaniem urz─ůdzenia ko┼äcowego, stosowanie banalnego, powtarzalnego has┼éa do Konta czy udost─Öpnianie Konta osobom trzecim;
   8. obowi─ůzek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Us┼éugodawca zobowi─ůzany jest do zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia ca┼éo┼Ťci swoich Us┼éug Elektronicznych na rzecz danego Us┼éugobiorcy; 
   9. skorzystanie przez Us┼éugodawc─Ö z prawa do zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia us┼éug z nadrz─Ödnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   10. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.
  2. Ograniczenie Us┼éug Elektronicznych rozumiane jest jako dzia┼éania zmierzaj─ůce do ograniczenia dost─Öpu do poszczególnych us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö w Petso.pl. Ograniczenie Us┼éug Elektronicznych mo┼╝e polega─ç np. na uniemo┼╝liwieniu dost─Öpu do wybranych funkcjonalno┼Ťci i zasobów Serwisu, w tym równie┼╝ tych dost─Öpnych po zalogowaniu do Konta (takich jak dodawanie Og┼éosze┼ä), wy┼é─ůczeniu widoczno┼Ťci Profilu Hodowli, negatywnym wp┼éyni─Öciu na plasowanie Og┼éosze┼ä Us┼éugobiorcy w celu obni┼╝enia ich pozycji w Serwisie w stosunku do innych Og┼éosze┼ä lub te┼╝ wycofaniu wszystkich Og┼éosze┼ä Us┼éugobiorcy w Serwisie, pozbawienie Profilu nadanego mu emblematu „Zweryfikowano” itp.
  3. Zawieszenie Us┼éug Elektronicznych rozumiane jest jako dzia┼éania zmierzaj─ůce do odebrania Us┼éugobiorcy dost─Öpu do wszystkich us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö w Petso.pl.  Zawieszenie Us┼éug Elektronicznych mo┼╝e polega─ç np. na zawieszeniu dost─Öpu do Konta Us┼éugobiorcy. W czasie zawieszenia Konta nie jest mo┼╝liwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego funkcjonalno┼Ťci i zasobów. Zawieszenie Konta mo┼╝e powodowa─ç ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego po┼Ťrednictwem Og┼éosze┼ä oraz wy┼é─ůczeniu widoczno┼Ťci Profilu Hodowli na stronach Serwisu.
  4. Ograniczenie lub zawieszenie Us┼éug Elektronicznych mo┼╝e nast─ůpi─ç na czas okre┼Ťlony wskazany przez Us┼éugodawc─Ö lub na czas nieokre┼Ťlony (do czasu ust─ůpienia przyczyny zastosowanego ograniczenia lub zawieszenia). W czasie ograniczenia lub zawieszenia Us┼éug Elektronicznych Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest podj─ů─ç dzia┼éania maj─ůce na celu usuni─Öcie przyczyny, która by┼éa podstaw─ů decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usuni─Öciu obowi─ůzany jest poinformowa─ç o tym niezw┼éocznie Us┼éugodawc─Ö. Us┼éugodawca cofa na┼éo┼╝one ograniczenia lub zawieszenia niezw┼éocznie po up┼éywie okresu ich zastosowania, a w przypadku  decyzji podj─Ötej na czas nieokre┼Ťlony – niezw┼éocznie, lecz nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o ustaniu przyczyny ich zastosowania.
  5. W przypadku gdy podstaw─ů decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu us┼éug by┼éy podejrzane aktywno┼Ťci zwi─ůzane z Kontem Us┼éugobiorcy (np. logowanie osób trzecich – pkt. 10.7 lit. a) ppkt. vii), Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wyja┼Ťnienia z Us┼éugodawc─ů przyczyny tych aktywno┼Ťci oraz w razie potrzeby powzi─Öcia dodatkowych ┼Ťrodków w celu zapewnienia, ┼╝e przyczyny te nie wyst─ůpi─ů w przysz┼éo┼Ťci (np. ustawienie nowego, silnego has┼éa dost─Öpu, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego). Us┼éugodawca, kieruj─ůc si─Ö bezpiecze┼ästwem Serwisu i innych Us┼éugobiorców, mo┼╝e uzale┼╝ni─ç cofni─Öcie na┼éo┼╝onych ogranicze┼ä lub zawieszenia us┼éug od wyja┼Ťnienia przez Us┼éugobiorc─Ö przyczyn tych aktywno┼Ťci oraz podj─Öcia zalecanych przez Us┼éugodawc─Ö dodatkowych ┼Ťrodków, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  6. Us┼éugodawca podejmuje decyzj─Ö o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych na rzecz danego Us┼éugobiorcy w sposób rozs─ůdny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podj─Öcia okre┼Ťlonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Us┼éugobiorcy. Us┼éugodawca przed podj─Öciem decyzji w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci wzywa Us┼éugobiorc─Ö do zaprzestania narusze┼ä, a dopiero je┼╝eli wezwanie by┼éoby bezskuteczne lub niemo┼╝liwe albo mia┼éoby by─ç niecelowe ze wzgl─Ödu na rodzaj, zakres lub powtarzalno┼Ť─ç narusze┼ä – Us┼éugodawca mo┼╝e podj─ů─ç stosown─ů decyzj─Ö o ograniczeniu, zawieszeniu lub zako┼äczeniu Us┼éug Elektronicznych. Us┼éugodawca w pierwszej kolejno┼Ťci zobowi─ůzuje si─Ö podj─ů─ç decyzj─Ö o ograniczeniu, a nast─Öpnie dopiero o zawieszeniu ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych, je┼╝eli samo ograniczenie oka┼╝e si─Ö niewystarczaj─ůce lub by┼éoby niecelowe ze wzgl─Ödu na rodzaj, zakres lub powtarzalno┼Ť─ç dotychczasowych narusze┼ä Us┼éugobiorcy. 
  7. W przypadku podj─Öcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych na rzecz danego Us┼éugobiorcy Us┼éugodawca przekazuje temu Us┼éugobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie si─Ö skuteczna lub w momencie, w którym staje si─Ö ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomo┼Ťci przes┼éanej drog─ů poczty elektronicznej.
  8. Zako┼äczenie ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwi─ůzanie z Us┼éugobiorc─ů umowy o korzystanie z us┼éug Petso.pl i mo┼╝e nast─ůpi─ç wy┼é─ůcznie na nast─Öpuj─ůcych podstawach: 
 1. gdy zastosowanie ograniczenia i zawieszenia ┼Ťwiadczenia us┼éug okazuje si─Ö bezskuteczne lub jest niecelowe ze wzgl─Ödu na ra┼╝─ůcy charakter i uporczywo┼Ť─ç narusze┼ä dokonywanych dotychczas przez Us┼éugobiorc─Ö; 
 2. gdy zastosowane wcze┼Ťniej zawieszenie Konta trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych, a jego przyczyny nadal nie usta┼éy;
 3. gdy maj─ů zastosowanie którekolwiek podstawy wskazane w pkt. 10.7 lit. a) ppkt. viii – x.

W konsekwencji zakończenia usług następuje bezpowrotne usunięcie Konta Usługobiorcy oraz przypisanych do niego danych, w tym Ogłoszeń.

 1. W przypadku gdy Us┼éugodawca podejmuje decyzj─Ö o zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia wszystkich swoich Us┼éug Elektronicznych na rzecz danego Us┼éugobiorcy, przekazuje temu Us┼éugobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych staje si─Ö skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomo┼Ťci przes┼éanej drog─ů poczty elektronicznej. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Us┼éugodawca:
 1. podlega obowi─ůzkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowi─ůzany jest do zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia ca┼éo┼Ťci swoich Us┼éug Elektronicznych na rzecz danego Us┼éugobiorcy w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
 2. korzysta z prawa do zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia us┼éug z nadrz─Ödnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
 3. mo┼╝e wykaza─ç, ┼╝e dany Us┼éugobiorca wielokrotnie naruszy┼é Regulamin, co skutkuje zako┼äczeniem ┼Ťwiadczenia ca┼éo┼Ťci danych Us┼éug Elektronicznych.

W powy┼╝szych przypadkach, gdy okres wypowiedzenia nie ma zastosowania, Us┼éugodawca przekazuje danemu Us┼éugobiorcy, bez zb─Ödnej zw┼éoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomo┼Ťci przes┼éanej drog─ů poczty elektronicznej.

 1. Uzasadnienie decyzji Us┼éugodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych musi zawiera─ç odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczno┼Ťci – w tym tre┼Ťci powiadomie┼ä otrzymanych od stron trzecich – które doprowadzi┼éy do podj─Öcia przez Us┼éugodawc─Ö danej decyzji, a tak┼╝e odniesienie do maj─ůcych zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Us┼éugodawca nie musi podawa─ç (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowi─ůzkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczno┼Ťci albo (2) odniesienia do maj─ůcej zastosowanie podstawy lub maj─ůcych zastosowanie podstaw, w przypadku gdy mo┼╝e wykaza─ç, ┼╝e dany Us┼éugobiorca wielokrotnie naruszy┼é Regulamin, co skutkuje zako┼äczeniem ┼Ťwiadczenia ca┼éo┼Ťci danych Us┼éug Elektronicznych.
 2. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zako┼äczenia Us┼éug Elektronicznych albo innych sankcji na┼éo┼╝onych na podstawie pkt. 10.3 – 10.6 Regulaminu, Us┼éugodawca zapewnia Us┼éugobiorcy dotkni─Ötemu dan─ů sankcj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç wyja┼Ťnienia faktów i okoliczno┼Ťci b─Öd─ůcych podstaw─ů dla jej zastosowania w ramach post─Öpowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 14 Regulaminu. W przypadku cofni─Öcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zako┼äczeniu us┼éug przez Us┼éugodawc─Ö, przywraca on bez zb─Ödnej zw┼éoki Us┼éugobiorcy dost─Öp do tych us┼éug, w tym równie┼╝ przywracaj─ůc mu dost─Öp do danych osobowych lub innych danych, który wynika┼é z korzystania przez niego z Us┼éug Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zako┼äczeniu sta┼éa si─Ö skuteczna.
 1. Zako┼äczenie Us┼éugobiorcy dost─Öpu do Us┼éug Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla mo┼╝liwo┼Ťci przechowywania danych Us┼éugobiorcy przez okres niezb─Ödny dla realizacji pozosta┼éych celów przetwarzania (innych ni┼╝ korzystane z Us┼éug Elektronicznych) zgodnych z polityk─ů prywatno┼Ťci Serwisu Internetowego.

 

11)  PLASOWANIE OG┼üOSZE┼â

 1. Us┼éugodawca stosuje na stronach Petso.pl plasowanie Og┼éosze┼ä, co polega na przypisywaniu okre┼Ťlonym Og┼éoszeniom wy┼╝szej pozycji na li┼Ťcie Og┼éosze┼ä ni┼╝ pozosta┼éym Og┼éoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym. 
 2. Us┼éugodawca wskazuje g┼éówne parametry determinuj─ůce plasowanie: 
  1. data dodania Og┼éoszenia w Serwisie Internetowym (w kolejno┼Ťci od najnowszych do najstarszych) b─ůd┼║ inne kryterium zastosowane przez Us┼éugobiorc─Ö – Us┼éugobiorca mo┼╝e korzysta─ç w Wyszukiwarce z dobrowolnych opcji sortowania i filtrowania tre┼Ťci, wp┼éywaj─ůc tym samym samodzielnie na plasowanie Og┼éosze┼ä;
  2. umieszczenie Og┼éoszenia we w┼éa┼Ťciwej kategorii,
  3. zastosowanie w tytule i tre┼Ťci Og┼éoszenia wyra┼╝e┼ä adekwatnych do wyszukanej frazy; 
  4. dodanie Og┼éoszenia z Profilu o statusie „Zweryfikowano”;
  5. jako┼Ť─ç prezentacji Og┼éoszenia, cechy wizualne oraz ich opis; 
  6. dodanie zdj─Ö─ç w Og┼éoszeniu, w tym równie┼╝ liczba dodanych zdj─Ö─ç.
 3. Parametry determinuj─ůce plasowanie Og┼éosze┼ä w Petso.pl maj─ů za zadanie z jednej strony u┼éatwi─ç i przyspieszy─ç Us┼éugobiorcy znalezienie interesuj─ůcego go Og┼éoszenia, a z drugiej strony zwi─Ökszy─ç og┼éoszeniodawcom szans─Ö dotarcia ze swoimi Og┼éoszeniami do docelowej grupy odbiorców.
 4. Us┼éugodawca nie udost─Öpnia Us┼éugobiorcom mo┼╝liwo┼Ťci odp┼éatnego wp┼éywania na plasowanie Og┼éosze┼ä za pomoc─ů ró┼╝nych opcji Promocji Og┼éoszenia. W zale┼╝no┼Ťci od wybranej opcji Promocji Og┼éoszenia, mo┼╝liwe s─ů w szczególno┼Ťci nast─Öpuj─ůce skutki w zakresie plasowania Og┼éosze┼ä:
  1. Wyró┼╝nienie – zastosowanie wyró┼╝ników graficznych maj─ůcych na celu zwróci─ç uwag─Ö Us┼éugobiorców na dane Og┼éoszenie..
  2. Od┼Ťwie┼╝enie – od┼Ťwie┼╝enie daty Og┼éoszenia, co powoduje ponowne wy┼Ťwietlanie Og┼éoszenia na szczycie listy tak jak nowo dodanych Og┼éosze┼ä.
  3. Strona g┼éówna – uwidocznienie Og┼éoszenia na stronie g┼éównej Serwisu Internetowego.

Wymienione wy┼╝ej opcje Promocji Og┼éoszenia maj─ů charakter przyk┼éadowy i mog─ů nie by─ç wyczerpuj─ůce. Aktualne informacje o dost─Öpnych opcjach Promocji Og┼éoszenia wraz z opisem, w jaki sposób wp┼éywaj─ů na plasowanie Og┼éoszenia Us┼éugobiorcy, podane s─ů w Cenniku.

 

12)  DOST─śP DO DANYCH W PETSO.PL

 1. Us┼éugodawca i Us┼éugobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mog─ů uzyska─ç dost─Öp do nast─Öpuj─ůcych kategorii danych osobowych lub innych danych, które Us┼éugobiorcy dostarczaj─ů na potrzeby korzystania z Petso.pl lub które s─ů generowane w wyniku korzystania przez nich z Petso.pl: 
  1. Us┼éugobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodost─Öpne w Petso.pl podczas jego przegl─ůdania, takie jak podstawowe dane Us┼éugobiorców zamieszczone przez nich w ramach Og┼éosze┼ä lub na Profilach Hodowli (np. imi─Ö i nazwisko, nazwa hodowli, lokalizacja, adres e-mail, numer telefonu, odno┼Ťniki do mediów spo┼éeczno┼Ťciowych) i inne potencjalne dane zawarte w tytu┼éach i opisach poszczególnych Og┼éosze┼ä dodawanych na stronach Petso.pl, w tym informacje o zwierz─Ötach b─Öd─ůcych przedmiotem Og┼éosze┼ä (ich wiek, rasa, gatunek, pochodzenie lub inne cechy charakterystyczne);
  2. Us┼éugobiorca, który posiada Konto: danie takie jak w pkt. 12.1 lit. a) powy┼╝ej, a dodatkowo: informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Petso.pl (w tym informacje udost─Öpnione w ramach Konta i Profilu Hodowli);
  3. Us┼éugobiorca, który posiada Konto i zamieszcza Og┼éoszenie: dane takie jak w pkt. 11.1 lit. a) oraz lit. b) powy┼╝ej, a dodatkowo: informacje o historii zamieszczanych przez siebie Og┼éosze┼ä; informacje podane przez innych Us┼éugobiorców w zapytaniach przes┼éanych przez Petso.pl w zwi─ůzku z Og┼éoszeniami; informacje podane przez siebie dobrowolnie w Og┼éoszeniach lub na Profilu Hodowli; dane statystyczne dotycz─ůce wy┼Ťwietle┼ä jego Og┼éosze┼ä w Petso.pl; historia p┼éatno┼Ťci za us┼éugi odp┼éatne w Petso.pl;
  4. Us┼éugodawca Serwisu Internetowego: posiada dost─Öp do wszystkich danych udost─Öpnianych i generowanych przez ka┼╝dego Us┼éugobiorc─Ö korzystaj─ůcego z Petso.pl, w tym równie┼╝ takich, do których dost─Öp posiadaj─ů zarejestrowani Us┼éugobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzaj─ůcych.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest Us┼éugodawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci  opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Us┼éugodawc─Ö w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtków wskazanych w polityce prywatno┼Ťci (np. korzystanie z Us┼éug Elektronicznych).
 2. Us┼éugobiorcy s─ů zobowi─ůzani przetwarza─ç dane pozyskane za po┼Ťrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, do┼éo┼╝y─ç nale┼╝ytej staranno┼Ťci w celu ochrony danych osobowych, które otrzymuj─ů od innych osób za pomoc─ů Petso.pl i obowi─ůzani s─ů nie wykorzystywa─ç uzyskanych danych w innych celach ni┼╝ wynikaj─ůce z zakresu udzielonej im zgody albo dla potrzeb prawid┼éowej realizacji swoich zobowi─ůza┼ä wzgl─Ödem pozosta┼éych Us┼éugobiorców (np. w razie kontaktu celem zawarcia umowy w przedmiocie Og┼éoszenia), chyba ┼╝e podstawa takiego dzia┼éania ma umocowanie w innych powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa. W razie zawarcia jakichkolwiek transakcji na podstawie Og┼éosze┼ä zamieszczonych w Petso.pl, Us┼éugobiorcy staj─ů si─Ö niezale┼╝nymi od Us┼éugodawcy administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartych transakcji.

 

13)  KONTAKT Z US┼üUGODAWC─ä

Zasadnicz─ů form─ů bie┼╝─ůcej komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç z Us┼éugodawc─ů jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@petso.pl), za po┼Ťrednictwem których mo┼╝na wymienia─ç z Us┼éugodawc─ů informacje dotycz─ůce korzystania z Petso.pl. Us┼éugobiorcy mog─ů kontaktowa─ç si─Ö z Us┼éugodawc─ů tak┼╝e na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystaj─ůc z danych kontaktowych wskazanych na wst─Öpie Regulaminu.

 

14)  PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu okre┼Ťla procedur─Ö rozpatrywania reklamacji wspóln─ů dla wszystkich reklamacji sk┼éadanych do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci reklamacji dotycz─ůcych Us┼éug Elektronicznych oraz pozosta┼éych reklamacji zwi─ůzanych z dzia┼éaniem Us┼éugodawcy lub Serwisu Internetowego.
 2. Poni┼╝ej wskazane s─ů dodatkowe informacje dotycz─ůce przewidzianej przez prawo odpowiedzialno┼Ťci Us┼éugodawcy:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci Us┼éugodawcy wobec Us┼éugobiorcy, gdy Us┼éuga Elektroniczna jest ┼Ťwiadczona w sposób niezgodny z umow─ů, okre┼Ťlone s─ů przez powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, w szczególno┼Ťci w Kodeksie Cywilnym, z uwzgl─Ödnieniem ewentualnych umownych modyfikacji odpowiedzialno┼Ťci Us┼éugodawcy wynikaj─ůcych z niniejszego Regulaminu, w szczególno┼Ťci z punktu 17. Regulaminu.
  2. Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmuj─ůcej tre┼Ťci cyfrowe lub us┼éugi cyfrowe, zakupione przez Us┼éugobiorc─Ö b─Öd─ůcego Konsumentem lub Przedsi─Öbiorc─ů na Prawach Konsumenta, na podstawie umowy zawartej z Us┼éugodawc─ů od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, je┼╝eli dostarczanie takiej tre┼Ťci lub us┼éugi mia┼éo nast─ůpi─ç lub nast─ůpi┼éo po tym dniu, zastosowanie maj─ů przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególno┼Ťci art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre┼Ťlaj─ů w szczególno┼Ťci podstaw─Ö i zakres odpowiedzialno┼Ťci Us┼éugodawcy wzgl─Ödem Konsumenta oraz Przedsi─Öbiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodno┼Ťci tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej z zawart─ů umow─ů.
 3. Reklamacje zwi─ůzane z dzia┼éaniem Serwisu Internetowego, w tym jego Us┼éug Elektronicznych, mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç na przyk┼éad drog─ů poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@petso.pl lub pisemnie na adres: ul. Stanis┼éawowska 58A/6, 54-611 Wroc┼éaw.
 4. Us┼éugodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczególno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci; (2) oczekiwa┼ä Us┼éugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowi─ůzany jest on do powiadomienia o tym Us┼éugodawcy.
 6. Do reklamacji mog─ů zosta─ç za┼é─ůczone przez sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö dowody (np. zdj─Öcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) zwi─ůzane z przedmiotem reklamacji. Us┼éugodawca mo┼╝e tak┼╝e zwróci─ç si─Ö do sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö z pro┼Ťb─ů o podanie dodatkowych informacji lub przes┼éanie dowodów (np. zdj─Öcia), je┼╝eli u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö. 
 7. Us┼éugodawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

15)  USTAWOWE PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtków wskazanych w pkt. 15.4 oraz kosztów okre┼Ťlonych w pkt. 15.5 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy, której przedmiotem s─ů us┼éugi, w tym Us┼éugi Elektroniczne, rozpoczyna si─Ö od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu na odst─ůpienie od umowy wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na przyk┼éad w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@petso.pl lub pisemnie na adres: ul. Stanis┼éawowska 58A/6, 54-611 Wroc┼éaw. Konsument mo┼╝e w tym celu skorzysta─ç ze wzoru o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy, który stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.
 4. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, za które Konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Us┼éugodawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů Konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Us┼éugodawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci; (2) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, za które Konsument jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Us┼éugodawca rozpocz─ů┼é ┼Ťwiadczenie za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů Konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Us┼éugodawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci, a Us┼éugodawca przekaza┼é Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. W przypadku skutecznego odst─ůpienia od umowy, do której nie stosuje si─Ö wy┼é─ůcze┼ä wskazanych w punkcie 15.4 wy┼╝ej, zastosowanie maj─ů poni┼╝sze skutki i koszty zwi─ůzane z wykonaniem prawa odst─ůpienia od umowy przez Konsumenta:
 1. Us┼éugodawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwróci─ç Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci. Us┼éugodawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. W  przypadku p┼éatno┼Ťci dokonanej przez Us┼éugobiorc─Ö kart─ů p┼éatnicz─ů, Us┼éugodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p┼éatniczej.
 2. W przypadku us┼éugi, której wykonywanie – na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie Konsumenta – rozpocz─Ö┼éo si─Ö przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odst─ůpienia od umowy po zg┼éoszeniu takiego ┼╝─ůdania, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od umowy. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.
 3. W przypadku odst─ůpienia od umowy, której przedmiotem s─ů tre┼Ťci cyfrowe lub us┼éugi cyfrowe – Us┼éugodawca od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy nie mo┼╝e wykorzystywa─ç tre┼Ťci innych ni┼╝ dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej – dostarczonych przez Us┼éugodawc─Ö, z wyj─ůtkiem tre┼Ťci, które: (1) s─ů u┼╝yteczne wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z tre┼Ťci─ů cyfrow─ů lub us┼éug─ů cyfrow─ů, które stanowi┼éy przedmiot umowy; (2) dotycz─ů wy┼é─ůcznie aktywno┼Ťci Konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Us┼éugodawc─Ö; (3) zosta┼éy po┼é─ůczone przez Us┼éugodawc─Ö z innymi danymi i nie mog─ů zosta─ç z nich wydzielone lub mog─ů zosta─ç wydzielone jedynie przy nak┼éadzie niewspó┼émiernych wysi┼éków; (4) zosta┼éy wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mog─ů z nich korzysta─ç. Z wyj─ůtkiem przypadków, o których mowa wy┼╝ej w pkt (1)–(3), Us┼éugodawca na ┼╝─ůdanie Konsumenta udost─Öpnia mu tre┼Ťci inne ni┼╝ dane osobowe, które zosta┼éy dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej dostarczonych przez Us┼éugodawc─Ö. W przypadku odst─ůpienia od umowy Us┼éugodawca mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç Konsumentowi dalsze korzystanie z tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej, w szczególno┼Ťci przez uniemo┼╝liwienie Konsumentowi dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych lub us┼éugi cyfrowej z poziomu Konta w Petso.pl, co nie ma wp┼éywu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyska─ç tre┼Ťci cyfrowe od Us┼éugodawcy nieodp┼éatnie, bez przeszkód ze strony Us┼éugodawcy, w rozs─ůdnym terminie i powszechnie u┼╝ywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 4. W przypadku odst─ůpienia od umowy, której przedmiotem s─ů tre┼Ťci cyfrowe lub us┼éugi cyfrowe dostarczane przez Us┼éugodawc─Ö, Konsument jest zobowi─ůzany zaprzesta─ç korzystania z tre┼Ťci cyfrowej lub us┼éugi cyfrowej i udost─Öpniania ich osobom trzecim

Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotycz─ůce Konsumenta stosuje si─Ö równie┼╝ do umów zawartych z Us┼éugobiorc─ů b─Öd─ůcym Przedsi─Öbiorc─ů na Prawach Konsumenta.

 

16)  POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwi─ůzywania sporów bez udzia┼éu s─ůdu to mi─Ödzy innymi (1) umo┼╝liwienie zbli┼╝enia stanowisk stron, np. poprzez mediacj─Ö; (2) zaproponowanie rozwi─ůzania sporu, np. poprzez koncyliacj─Ö oraz (3) rozstrzygni─Öcie sporu i narzucenie stronom jego rozwi─ůzania, np. w ramach arbitra┼╝u (s─ůd polubowny). Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Konsumenta z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmuj─ůcych si─Ö polubownym rozwi─ůzywaniem sporów dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: : https://polubowne.uokik.gov.pl/
 2. Przy Prezesie Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia┼éa tak┼╝e punkt kontaktowy, którego zadaniem jest mi─Ödzy innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotycz─ůcych pozas─ůdowego rozwi─ůzywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument mo┼╝e si─Ö skontaktowa─ç: (1) telefonicznie – dzwoni─ůc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomoc─ů poczty elektronicznej – przesy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobi┼Ťcie – w Centrali Urz─Ödu przy placu Powsta┼äców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä: (1) wniosek o rozstrzygni─Öcie sporu do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s─ů mi─Ödzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, op┼éata za po┼é─ůczenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dost─Öpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn─ů i wieloj─Özyczn─ů stron─Ö internetow─ů z punktem kompleksowej obs┼éugi dla Konsumentów i przedsi─Öbiorców d─ů┼╝─ůcych do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug (wi─Öcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html). 

 

17)  POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 17. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte s─ů skierowane i tym samym wi─ů┼╝─ů wy┼é─ůcznie Us┼éugobiorc─Ö nieb─Öd─ůcego Konsumentem. Ponadto niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie s─ů skierowane i tym samym nie wi─ů┼╝─ů tak┼╝e Us┼éugobiorcy b─Öd─ůcego Przedsi─Öbiorc─ů na Prawach Konsumenta, chyba ┼╝e zastosowanie do tego Us┼éugobiorcy postanowie┼ä zawartych w niniejszym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Us┼éugodawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej zawartej
  z Us┼éugobiorc─ů w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od umowy w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Us┼éugobiorcy ┼╝adnych roszcze┼ä
  w stosunku do Usługodawcy.
 3. Rezygnacja z Promocji Og┼éoszenia lub innej odp┼éatnej us┼éugi w Petso.pl przez Us┼éugobiorc─Ö, niezale┼╝nie od jej przyczyny, nie uprawnia Us┼éugobiorcy do otrzymania zwrotu zap┼éaconej ceny ani te┼╝ nie zwalnia z obowi─ůzku zap┼éaty za ju┼╝ zakupione us┼éugi.
 4. W przypadku uzasadnionych podejrze┼ä dotycz─ůcych prawdziwo┼Ťci, rzetelno┼Ťci oraz precyzyjno┼Ťci informacji podanych przez Us┼éugobiorc─Ö (np. w ramach Profilu lub Og┼éoszenia), Us┼éugodawca jest uprawniony podj─ů─ç dzia┼éania zmierzaj─ůce do zweryfikowania tych informacji. W zakresie weryfikacji Us┼éugodawca uprawniony jest m. in. do za┼╝─ůdania od Us┼éugobiorcy przes┼éania skanu posiadanych certyfikatów, za┼Ťwiadcze┼ä lub innych dokumentów niezb─Ödnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Us┼éugodawca mo┼╝e równie┼╝ zastosowa─ç ograniczenie lub zawieszenie Us┼éug Elektronicznych na rzecz Us┼éugobiorcy, zgodnie z pkt. 10.7 lit. a) Regulaminu.
 5. Us┼éugodawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jedynie do wysoko┼Ťci uiszczonych za okres ostatniego roku op┼éat za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w ka┼╝dym razie nie wi─Öcej ni┼╝ do kwoty 500,00 (pi─Öciuset) z┼é. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze┼ä kierowanych przez Us┼éugobiorc─Ö w stosunku do Us┼éugodawcy, w tym tak┼╝e w przypadku niekorzystania z ┼╝adnej Us┼éugi Elektronicznej lub niezwi─ůzanych z Us┼éugami Elektronicznymi. Us┼éugodawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy tylko za typowe i rzeczywi┼Ťcie poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z us┼éug Petso.pl, z wy┼é─ůczeniem utraconych korzy┼Ťci.
 6. Us┼éugodawca nie ponosi wobec Us┼éugobiorcy odpowiedzialno┼Ťci za szkody i niewype┼énienie zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůce z dzia┼éania zdarzenia o charakterze si┼éy wy┼╝szej (np. niezapowiedziane przerwy w dostawie pr─ůdu lub dost─Öpie do Internetu, w┼éamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, po┼╝ary, trz─Ösienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny, akty w┼éadzy wykonawczej i ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostaj─ůcych poza kontrol─ů Us┼éugodawcy.
 7. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Us┼éugodawcy.

 

18)  PRAWA AUTORSKIE DO PETSO.PL ORAZ TRE┼ÜCI US┼üUGOBIORCÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej do Serwisu Internetowego jako ca┼éo┼Ťci oraz jego poszczególnych elementów, w tym tre┼Ťci, grafik, utworów, wzorów i znaków dost─Öpnych w jego ramach nale┼╝─ů do Us┼éugodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i obj─Öte s─ů one ochron─ů Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyra┼╝enia.
 2. Serwis Internetowy nale┼╝y traktowa─ç podobnie jak ka┼╝dy inny utwór podlegaj─ůcy ochronie prawnoautorskiej. Us┼éugobiorca nie ma prawa kopiowa─ç Serwisu Internetowego za wyj─ůtkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcego prawa. Us┼éugobiorca zobowi─ůzuje si─Ö tak┼╝e nie modyfikowa─ç, adaptowa─ç, t┼éumaczy─ç, odkodowywa─ç, dekompilowa─ç, dezasemblowa─ç lub w jakikolwiek inny sposób stara─ç si─Ö ustali─ç kod ┼║ród┼éowy Serwisu Internetowego, za wyj─ůtkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcego prawa.
 3. Znaki handlowe Us┼éugodawcy oraz podmiotów trzecich powinny by─ç u┼╝ywane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
 4. Us┼éugobiorca zamieszczaj─ůcy w Petso.pl jakiekolwiek tre┼Ťci chronione przepisami Prawa Autorskiego obowi─ůzany jest zapewni─ç, ┼╝e posiada autorskie prawa maj─ůtkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalaj─ůcym na rozpowszechnianie tych tre┼Ťci w ramach Petso.pl, w szczególno┼Ťci prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udost─Öpnianie, publikacj─Ö itd., zw┼éaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku tre┼Ťci, które obejmuj─ů wizerunek osób trzecich. W przypadku wyst─ůpienia przez osob─Ö lub podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Us┼éugodawcy w zwi─ůzku z naruszeniem ich praw na skutek zamieszczenia okre┼Ťlonych tre┼Ťci w Serwisie Internetowym, Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest wspó┼épracowa─ç z Us┼éugodawc─ů w celu wyja┼Ťnienia sytuacji oraz zwolni─ç Us┼éugodawc─Ö od wszelkiej odpowiedzialno┼Ťci za dokonane przez Us┼éugobiorc─Ö naruszenia, w tym poprzez zaspokojenie roszcze┼ä ww. osób i podmiotów trzecich.
 5. Z chwil─ů zamieszczenia przez Us┼éugobiorc─Ö w Petso.pl tre┼Ťci, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przys┼éuguj─ů temu Us┼éugobiorcy, udzielona zostaje Us┼éugodawcy nieodp┼éatna, niewy┼é─ůczna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych tre┼Ťci, obejmuj─ůca prawo do korzystania z autorskich praw maj─ůtkowych, bez ogranicze┼ä co do terytorium i czasu (nie krócej jednak ni┼╝ przez czas trwania umowy o korzystanie z Konta Us┼éugobiorcy), na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji: (1) trwa┼éego lub czasowego rozpowszechniania, wy┼Ťwietlania, odtwarzania oraz przechowywania tych tre┼Ťci technik─ů cyfrow─ů, w tym za po┼Ťrednictwem komputera, urz─ůdze┼ä mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawid┼éowego ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych na rzecz wszystkich Us┼éugobiorców Petso.pl oraz mo┼╝liwo┼Ťci prowadzenia promocji i reklamy Petso.pl oraz Og┼éosze┼ä za po┼Ťrednictwem profili Us┼éugodawcy w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych; (2) trwa┼éego lub czasowego zwielokrotnienia tych tre┼Ťci w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, technik─ů cyfrow─ů, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wy┼Ťwietlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wy┼╝ej przewidzianych celach niezb─Ödne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udost─Öpniania za po┼Ťrednictwem strony Petso.pl oraz w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych Us┼éugodawcy w taki sposób, aby ka┼╝dy móg┼é mie─ç do nich dost─Öp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Licencja, o której mowa w pkt. 18.5 wy┼╝ej, obejmuje zezwolenie Us┼éugobiorcy na wykorzystanie zamieszczanych przez niego tre┼Ťci przez Us┼éugodawc─Ö bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy itp.) Us┼éugobiorcy. Us┼éugobiorca wyra┼╝a równie┼╝ zgod─Ö na dokonywanie przez Us┼éugodawc─Ö opracowa┼ä tych tre┼Ťci bez ich uzgadniania z Us┼éugobiorc─ů oraz dalsze wykorzystanie tych opracowa┼ä w zakresie przewidzianym w pkt. 18.5 Regulaminu.

 

19)  POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane s─ů w j─Özyku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
 1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowi─ůzkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy ┼Ťwiadczonych Us┼éug Elektronicznych; dodania lub usuni─Öcia Us┼éug Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów p┼éatno┼Ťci; konieczno┼Ťci przeciwdzia┼éania nieprzewidzianemu i bezpo┼Ťredniemu zagro┼╝eniu zwi─ůzanemu z ochron─ů Serwisu Internetowego, w tym Us┼éug Elektronicznych i Us┼éugobiorców przed oszustwami, z┼éo┼Ťliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagro┼╝eniami dla cyberbezpiecze┼ästwa; wprowadzenia lub zmiany wysoko┼Ťci op┼éat za korzystanie z Serwisu Internetowego; poprawy jako┼Ťci obs┼éugi Us┼éugobiorców; zmiany danych Us┼éugodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
 2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrze┼╝eniem pkt. 19.2 lit. d) i e) Regulaminu. Us┼éugobiorca ma prawo rozwi─ůza─ç umow─Ö z Us┼éugodawc─ů przed up┼éywem okresu powiadomienia. Rozwi─ůzanie takie staje si─Ö skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ci─ůg┼éym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwi─ůza┼é w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Us┼éugobiorca mo┼╝e zaakceptowa─ç wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnowa─ç z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych Us┼éugobiorca b─Öd─ůcy Konsumentem albo Przedsi─Öbiorc─ů na Prawach Konsumenta ma prawo odst─ůpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée, zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden sposób narusza─ç praw nabytych Us┼éugobiorcy przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczególno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ wykonane i realizowane umowy.
 5. Us┼éugodawca mo┼╝e wprowadzi─ç zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 19.2 Regulaminu, w przypadku gdy Us┼éugodawca:
 1. podlega obowi─ůzkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowi─ůzany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemo┼╝liwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
 2. musi w drodze wyj─ůtku zmieni─ç swój Regulamin, aby przeciwdzia┼éa─ç nieprzewidzianemu i bezpo┼Ťredniemu zagro┼╝eniu zwi─ůzanemu z ochron─ů Serwisu Internetowego, w tym Us┼éug Elektronicznych i Us┼éugobiorców przed oszustwami, z┼éo┼Ťliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagro┼╝eniami dla cyberbezpiecze┼ästwa.
 1. W przypadkach, o których mowa pkt. 19.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian nast─Öpuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba ┼╝e mo┼╝liwe lub konieczne jest zastosowanie d┼éu┼╝szego terminu wprowadzenia zmian, o czym ka┼╝dorazowo powiadamia Us┼éugodawca.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczególno┼Ťci: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

 


 

Dzi─Ökujemy za uwa┼╝n─ů lektur─Ö!

W razie pyta┼ä jeste┼Ťmy zawsze do Pa┼ästwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do wspó┼épracy,

Zespó┼é Petso.pl

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODST─äPIENIA OD UMOWY 

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odst─ůpienia od umowy
(formularz ten nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)

–    Adresat: 


COLY SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä
ul. Stanisławowska 58A/6, 54-611 Wrocław
kontakt@petso.pl

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych towarów(*) umowy dostawy nast─Öpuj─ůcych towarów(*) umowy o dzie┼éo polegaj─ůcej na wykonaniu nast─Öpuj─ůcych towarów(*)/o ┼Ťwiadczenie nast─Öpuj─ůcej us┼éugi(*) 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.