Polityka prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PETSO.PL

SPIS TRE┼ÜCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE  W SERWISIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ─ä
 7. COOKIES  W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatno┼Ťci Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, ┼╝e nie jest ona ┼║ród┼éem obowi─ůzków dla Us┼éugobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. 
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem Serwisu Internetowego jest spó┼éka COLY SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Stanis┼éawowska 58A/6, 54-611 Wroc┼éaw), wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000897046; s─ůd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó┼éki: S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia – Fabrycznej we Wroc┼éawiu, VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 5000,00 z┼é; NIP 8943167189, REGON 388760894, adres poczty elektronicznej: kontakt@petso.pl, numer telefonu: 732287780 – zwana dalej „Administratorem” i b─Öd─ůca jednocze┼Ťnie Us┼éugodawc─ů Serwisu Internetowego.
 3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane s─ů przez Administratora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczególno┼Ťci zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporz─ůdzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporz─ůdzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego z Serwisu Internetowego Us┼éugobiorc─Ö jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem dwóch przypadków: (1) korzystanie z Us┼éug Elektronicznych (obowi─ůzki umowne Administratora) – w przypadku gdy Us┼éugobiorca chce skorzysta─ç z Us┼éug Elektronicznych ┼Ťwiadczonych przez Administratora, to niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego, w Regulaminie oraz w niniejszej polityce prywatno┼Ťci danych osobowych niezb─Ödnych do skorzystania z okre┼Ťlonej Us┼éugi Elektronicznej skutkuje brakiem mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z tej us┼éugi. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je┼╝eli osoba, które dane dotycz─ů, chce zawrze─ç umow─Ö o korzystanie z Us┼éugi Elektronicznej ┼Ťwiadczonej przez Administratora (np. umowy o prowadzenie Konta), to jest zobowi─ůzana do podania wymaganych danych; (2) obowi─ůzki ustawowe Administratora – w przypadku gdy Us┼éugobiorca dokonuje zakupu odp┼éatnych us┼éug, w tym Us┼éug Elektronicznych i ┼╝─ůda wystawienia faktury, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj─ůcym z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa nak┼éadaj─ůcych na Administratora obowi─ůzek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi─ůg rachunkowych) i brak ich podania uniemo┼╝liwi Administratorowi wykonanie tych┼╝e obowi─ůzków.
 5. Administrator dok┼éada szczególnej staranno┼Ťci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz─ů, a w szczególno┼Ťci jest odpowiedzialny i zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s─ů przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osób, których dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniaj─ůcy  odpowiednie  bezpiecze┼ästwo  danych  osobowych,  w  tym  ochron─Ö  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkow─ů  utrat─ů,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodków technicznych lub organizacyjnych. 
 6. Uwzgl─Ödniaj─ůc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno┼Ťci osób fizycznych o ró┼╝nym prawdopodobie┼ästwie i wadze zagro┼╝enia, Administrator wdra┼╝a odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa┼éo si─Ö zgodnie z Rozporz─ůdzeniem RODO i aby móc to wykaza─ç. ┼Ürodki te s─ů w razie potrzeby poddawane przegl─ůdom i uaktualniane. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů. 
 7. Wszelkie s┼éowa, wyra┼╝enia i akronimy wyst─Öpuj─ůce w niniejszej polityce prywatno┼Ťci i rozpoczynaj─ůce si─Ö du┼╝─ů liter─ů (np. Us┼éugodawca, Serwis Internetowy, Us┼éuga Elektroniczna) nale┼╝y rozumie─ç zgodnie z ich definicj─ů zawart─ů w Regulaminie Serwisu Internetowego dost─Öpnym na stronach Serwisu Internetowego.

 

2)  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe┼éniony jest co najmniej jeden z poni┼╝szych warunków: (1) osoba, której dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych celów; (2) przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, której stron─ů jest osoba, której dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, której dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w których nadrz─Ödny charakter wobec tych interesów maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczególno┼Ťci gdy osoba, której dane dotycz─ů, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka┼╝dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno┼Ťci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us┼éugobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora s─ů wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno┼Ťci – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

3)  CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Ka┼╝dorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia┼éa┼ä podejmowanych przez danego Us┼éugobiorc─Ö w Serwisie Internetowym.  
 2. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe w Serwisie Internetowym w nast─Öpuj─ůcych celach, na nast─Öpuj─ůcych podstawach oraz przez nast─Öpuj─ůcy okres: 

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Okres przechowywania danych

Zawarcie i wykonanie umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych lub innej umowy zawartej z Administratorem

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. b) Rozporz─ůdzenia RODO (umowa) – przetwarzanie jest niezb─Ödne do zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Us┼éug Elektronicznych (w tym do prawid┼éowej, bie┼╝─ůcej komunikacji w sprawach zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczonymi us┼éugami), której stron─ů jest osoba, której dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, której dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy

Dane s─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do wykonania, rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia w inny sposób zawartej umowy z Administratorem.

Marketing bezpo┼Ťredni (np. do celów profilowania)

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegaj─ůcych na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisu Internetowego oraz d─ů┼╝eniu do ┼Ťwiadczenia Us┼éug Elektronicznych 

Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä Administratora w stosunku do osoby, której dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej  przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczególno┼Ťci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie mo┼╝e przetwarza─ç danych w celu marketingu bezpo┼Ťredniego w przypadku wyra┼╝enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob─Ö, której dane dotycz─ů.

Marketing (np. do celów wysy┼éki Newslettera) 

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotycz─ů, wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przesy┼éania informacji marketingowych od Administratora

Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, której dane dotycz─ů na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksi─ůg  rachunkowych Artyku┼é 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia RODO (obowi─ůzek prawny) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo┼Ťci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z pó┼║n. zm.) – przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze Dane s─ů przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj─ůcymi Administratorowi  przechowywanie ksi─ůg rachunkowych (5 lat, licz─ůc od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, którego dane dotycz─ů).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze┼ä jakie mo┼╝e podnosi─ç Administrator lub jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora 

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegaj─ůcych na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze┼ä, jakie mo┼╝e podnosi─ç Administrator lub jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora

Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä wobec Administratora wynosi sze┼Ť─ç lat).

Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegaj─ůcych na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego

Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä Administratora w stosunku do osoby, której dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej  przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczególno┼Ťci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegaj─ůcych na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego i zwi─Ökszenia zasi─Ögu ┼Ťwiadczonych Us┼éug Elektronicznych

Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä Administratora w stosunku do osoby, której dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej  przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczególno┼Ťci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata).

 

4)  ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawid┼éowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawid┼éowego ┼Ťwiadczenia przez Administratora Us┼éug Elektronicznych, konieczne jest korzystanie przez Administratora z us┼éug podmiotów zewn─Ötrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania itp.). Administrator korzysta wy┼é─ůcznie z us┼éug takich podmiotów przetwarzaj─ůcych, którzy zapewniaj─ů wystarczaj─ůce gwarancje wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe┼énia┼éo wymogi Rozporz─ůdzenia RODO i chroni┼éo prawa osób, których dane dotycz─ů. 
 2. Dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane przez Administratora do pa┼ästwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, ┼╝e w takim przypadku odbywa─ç si─Ö to b─Ödzie w stosunku do pa┼ästwa zapewniaj─ůcego odpowiedni stopie┼ä ochrony, a w razie braku w┼éa┼Ťciwej decyzji potwierdzaj─ůcej odpowiedni stopie┼ä ochrony tego pa┼ästwa, przynajmniej na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – zgodnie z Rozporz─ůdzeniem RODO, a osoba której dane dotycz─ů, ma mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie nast─Öpuje w ka┼╝dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno┼Ťci odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wy┼é─ůcznie wtedy, gdy jest to niezb─Ödne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb─Ödnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Us┼éugobiorców Serwisu Internetowego mog─ů by─ç przekazywane nast─Öpuj─ůcym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 
  1. podmioty obs┼éuguj─ůce p┼éatno┼Ťci elektroniczne lub kart─ů p┼éatnicz─ů – w przypadku Us┼éugobiorcy, który dokonuje w Serwisie Internetowym zakupu i korzysta w tym celu z p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů, Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Us┼éugobiorcy wybranemu podmiotowi obs┼éuguj─ůcemu powy┼╝sze p┼éatno┼Ťci w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb─Ödnym do obs┼éugi p┼éatno┼Ťci realizowanej przez Us┼éugobiorc─Ö
  2. dostawcy us┼éug zaopatruj─ůcy Administratora w rozwi─ůzania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo┼╝liwiaj─ůce Administratorowi prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i ┼Ťwiadczonych za jego po┼Ťrednictwem Us┼éug Elektronicznych
   (w szczególno┼Ťci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz─ůdzania firm─ů i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Us┼éugobiorcy wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.
  3. dostawcy us┼éug marketingowych oraz reklamowych (np. agencje marketingowe, dostawcy rozwi─ůza┼ä w zakresie e-mailingu oraz optymalizacji kampanii marketingowych) – Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Us┼éugobiorcy wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci (np. gdy Us┼éugobiorca korzysta z Newslettera).
  4. dostawcy us┼éug ksi─Ögowych, prawnych i doradczych zapewniaj─ůcy Administratorowi wsparcie ksi─Ögowe, prawne lub doradcze (w szczególno┼Ťci biuro ksi─Ögowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Us┼éugobiorcy wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.
  5. dostawcy umieszczonych na stronie Serwisu Internetowego wtyczek spo┼éeczno┼Ťciowych, skryptów oraz innych podobnych narz─Ödzi umo┼╝liwiaj─ůcych przegl─ůdarce osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Serwisu Internetowego pobieranie tre┼Ťci od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomoc─ů danych lofgowania do serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzaj─ůcej, w tym równie┼╝:
 1. Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek spo┼éeczno┼Ťciowych serwisu Facebook oraz Instagram (np. przycisk „Lubi─Ö to”, „Udost─Öpnij” lub logowanie za pomoc─ů danych logowania do serwisu Facebook) i w zwi─ůzku z tym gromadzi i udost─Öpnia dane osobowe Us┼éugobiorcy korzystaj─ůcego ze strony Serwisu Internetowego do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatno┼Ťci dost─Öpnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmuj─ů informacje o dzia┼éaniach na stronie Serwisu Internetowego – w tym informacje o urz─ůdzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wy┼Ťwietlanych reklamach oraz sposobie korzystania z us┼éug – niezale┼╝nie od tego, czy Us┼éugobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 2. Google Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek serwisu Google (np. logowanie za pomoc─ů danych logowania do serwisu Google) i w zwi─ůzku z tym gromadzi i udost─Öpnia dane osobowe Us┼éugobiorcy korzystaj─ůcego ze strony Serwisu Internetowego do Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatno┼Ťci dost─Öpnymi tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  (dane te obejmuj─ů informacje o dzia┼éaniach na stronie Serwisu Internetowego – w tym informacje o urz─ůdzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wy┼Ťwietlanych reklamach oraz sposobie korzystania z us┼éug).
 3. TikTok Technology Limited – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek spo┼éeczno┼Ťciowych serwisu TikTok i w zwi─ůzku z tym gromadzi i udost─Öpnia dane osobowe Us┼éugobiorcy korzystaj─ůcego ze strony Serwisu Internetowego do TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatno┼Ťci dost─Öpnymi tutaj: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl (dane te obejmuj─ů informacje o dzia┼éaniach na stronie Serwisu Internetowego – w tym informacje o urz─ůdzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wy┼Ťwietlanych reklamach oraz sposobie korzystania z us┼éug).
 4. Twitter International Company – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek spo┼éeczno┼Ťciowych serwisu Twitter (np. udost─Öpnianie tre┼Ťci z Bloga na swoim profilu w serwisie Twitter) i w zwi─ůzku z tym gromadzi i udost─Öpnia dane osobowe Us┼éugobiorcy korzystaj─ůcego ze strony Serwisu Internetowego do Twitter International Company (1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatno┼Ťci dost─Öpnymi tutaj: https://twitter.com/privacy

 

5)  PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM 

 1. Rozporz─ůdzenie RODO nak┼éada na Administratora obowi─ůzek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz─ůdzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak┼╝e
  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycz─ů. Maj─ůc to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatno┼Ťci informacje dotycz─ůce mo┼╝liwego profilowania. 
 2. Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpo┼Ťredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz─ů zawarcia lub odmowy zawarcia umowy z Administratorem czy te┼╝ mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Us┼éug Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym mo┼╝e by─ç np. przypomnienie o niedoko┼äczonych dzia┼éaniach w Serwisie, przes┼éanie propozycji Og┼éoszenia, które mo┼╝e odpowiada─ç zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, przes┼éanie kodu rabatowego, przyznanie rabatu na us┼éugi w Petso.pl lub te┼╝ zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj─Ö, czy b─Ödzie chcia┼éa skorzysta─ç np. z otrzymanej w ten sposób oferty lub rabatu Administratora.
 3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego, np. poprzez analiz─Ö dotychczasowej historii zakupów, przegl─ůdanych Og┼éosze┼ä i podstron lub innych dzia┼éa┼ä podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej nast─Öpnie przes┼éa─ç np. ofert─Ö lub rabat.
 4. Osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo do tego, by nie podlega─ç decyzji, która opiera si─Ö wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo┼éuje wobec tej osoby skutki prawne lub
  w podobny sposób istotnie na ni─ů wp┼éywa.

 

6)  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ─ä 

 1. Prawo dost─Öpu, sprostowania, ograniczenia, usuni─Öcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegó┼éowe warunki wykonywania wskazanych wy┼╝ej praw wskazane s─ů w art. 15-21 Rozporz─ůdzenia RODO. 
 2. Prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane s─ů przez Administratora na podstawie wyra┼╝onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO), ma prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane s─ů przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okre┼Ťlonym w przepisach Rozporz─ůdzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególno┼Ťci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw – z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczególn─ů sytuacj─ů – wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju┼╝ przetwarza─ç tych danych osobowych, chyba ┼╝e wyka┼╝e on istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interesów, praw i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo┼Ťredniego – je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego, osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi─ůzane z takim marketingiem bezpo┼Ťrednim.
 6. W celu realizacji uprawnie┼ä, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno┼Ťci mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö z Administratorem poprzez przes┼éanie stosownej wiadomo┼Ťci pisemnie lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres Administratora wskazany na wst─Öpie polityki prywatno┼Ťci.

 

7)  COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) s─ů to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy┼éane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te┼╝ na karcie pami─Öci smartfonu – w zale┼╝no┼Ťci z jakiego urz─ůdzenia korzysta odwiedzaj─ůcy Serwis Internetowy). Szczegó┼éowe informacje dot. plików Cookies, a tak┼╝e histori─Ö ich powstania mo┼╝na znale┼║─ç m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Pliki Cookies, które mog─ů by─ç wysy┼éane przez stron─Ö Serwisu Internetowego, mo┼╝na podzieli─ç na ró┼╝ne rodzaje, wed┼éug nast─Öpuj─ůcych kryteriów:

 

Ze wzgl─Ödu na ich

dostawc─Ö

 1. w┼éasne (tworzone przez stron─Ö Serwisu Internetowego Administratora) oraz 
 2. nale┼╝─ůce do osób/podmiotów trzecich (innych ni┼╝ Administrator)

Ze wzgl─Ödu na ich okres przechowywania na urz─ůdzeniu osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Serwisu Internetowego

 1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania si─Ö z Serwisu Internetowego lub wy┼é─ůczenia przegl─ůdarki internetowej) oraz 
 2. sta┼ée (przechowywane przez okre┼Ťlony czas, zdefiniowany przez parametry ka┼╝dego pliku lub do czasu r─Öcznego usuni─Öcia)

Ze wzgl─Ödu na cel ich stosowania

 1. niezb─Ödne (umo┼╝liwiaj─ůce prawid┼éowe funkcjonowanie strony Serwisu Internetowego), 
 2. funkcjonalne/preferencyjne (umo┼╝liwiaj─ůce dostosowanie strony Serwisu Internetowego do preferencji osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö), 
 3. analityczne i wydajno┼Ťciowe (gromadz─ůce informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu Internetowego), 
 4. marketingowe, reklamowe i spo┼éeczno┼Ťciowe (zbieraj─ůce informacje o osobie odwiedzaj─ůcej stron─Ö Serwisu Internetowego w celu wy┼Ťwietlania tej osobie reklam, ich personalizacji i prowadzenia innych dzia┼éa┼ä marketingowych w tym równie┼╝ na stronach internetowych odr─Öbnych od strony Serwisu Internetowego, takich jak portale spo┼éeczno┼Ťciowe lub inne strony nale┼╝─ůce do tej samej sieci reklamowej co Serwis Internetowy)

 

3. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj─ůcych ze strony Serwisu Internetowego w nast─Öpuj─ůcych konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Serwisie Internetowym Administratora

identyfikacji Us┼éugobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, ┼╝e s─ů zalogowani (pliki Cookies niezb─Ödne)

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawarto┼Ťci strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Us┼éugobiorcy (np. dotycz─ůcych kolorów, rozmiaru czcionki, uk┼éadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj─ůcych sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajno┼Ťciowe)

wy┼Ťwietlanie i renderowania reklam, ograniczania liczby wy┼Ťwietle┼ä reklam oraz ignorowania reklam, których dana osoba nie chce ogl─ůda─ç, mierzenia skuteczno┼Ťci reklam, a tak┼╝e personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzaj─ůcych Serwis Internetowy poprzez anonimow─ů analiz─Ö ich dzia┼éa┼ä (np. powtarzaj─ůce si─Ö wizyty na okre┼Ťlonych stronach, s┼éowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa┼ä, tak┼╝e wtedy kiedy odwiedzaj─ů oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. lub Facebooka i Instagrama, tj. firmy Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i spo┼éeczno┼Ťciowe)

 

4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) s─ů wysy┼éane w danej chwili przez stron─Ö Serwisu Internetowego jest mo┼╝liwe w nast─Öpuj─ůcy sposób:

W przegl─ůdarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk─Ö k┼éódki po lewej stronie, (2) przejd┼║ do zak┼éadki „Pliki cookie”.

W przegl─ůdarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk─Ö tarczy po lewej stronie, (2) przejd┼║ do zak┼éadki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka ┼Ťledz─ůce mi─Ödzy witrynami”, „Elementy ┼Ťledz─ůce serwisów spo┼éeczno┼Ťciowych” lub „Tre┼Ťci z elementami ┼Ťledz─ůcymi”

W przegl─ůdarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narz─Ödzia”, (2) przejd┼║ do zak┼éadki „Opcje internetowe”, (3) przejd┼║ do zak┼éadki „Ogólne”, (4) przejd┼║ do zak┼éadki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wy┼Ťwietl pliki”

W przegl─ůdarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk─Ö k┼éódki po lewej stronie, (2) przejd┼║ do zak┼éadki „Pliki cookie”.

W przegl─ůdarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejd┼║ do zak┼éadki „Prywatno┼Ť─ç”, (3) kliknij w pole „Zarz─ůdzaj danymi witryn”

Niezale┼╝nie od przegl─ůdarki, za pomoc─ů narz─Ödzi dost─Öpnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/  lub:  https://www.cookie-checker.com/ 

 

5. Standardowo wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek internetowych dost─Öpnych na rynku domy┼Ťlnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka┼╝dy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç okre┼Ťlenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc─ů ustawie┼ä w┼éasnej przegl─ůdarki internetowej. Oznacza to, ┼╝e mo┼╝na np. cz─Ö┼Ťciowo ograniczy─ç (np. czasowo) lub ca┼ékowicie wy┼é─ůczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo┼╝e to mie─ç wp┼éyw na niektóre funkcjonalno┼Ťci Serwisu Internetowego.

6. Ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies s─ů istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo┼╝e by─ç równie┼╝ wyra┼╝ona poprzez ustawienia przegl─ůdarki internetowej. Szczegó┼éowe informacje na temat zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych dost─Öpne s─ů w dziale pomocy przegl─ůdarki internetowej oraz na poni┼╝szych stronach (wystarczy klikn─ů─ç w dany link):

w przegl─ůdarce Chrome 

w przegl─ůdarce Firefox

w przegl─ůdarce Internet Explorer 

w przegl─ůdarce Opera 

w przegl─ůdarce Safari

w przegl─ůdarce Microsoft Edge

7. Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Serwisie Internetowym z us┼éug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm─Ö Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz z us┼éug Yandex.Metrica dostarczanych przez firm─Ö Yandex LLC (Ulitsa Lva Tolstogo 16, Moskwa 119021, Rosja). Us┼éugi te pomagaj─ů Administratorowi prowadzi─ç statystyki i analizowa─ç ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s─ů w ramach powy┼╝szych us┼éug do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem i analizie ruchu w Serwisie Internetowym. Dane te maj─ů charakter zbiorczy. Administrator korzystaj─ůc z powy┼╝szych us┼éug w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak ┼║ród┼éa i medium pozyskania odwiedzaj─ůcych Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urz─ůdze┼ä i przegl─ůdarek z których odwiedzaj─ů stron─Ö, IP oraz domen─Ö, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p┼ée─ç) i zainteresowania.

8. Mo┼╝liwe jest zablokowanie w ┼éatwy sposób przez dan─ů osob─Ö udost─Öpniania do Google Analytics informacji o jej aktywno┼Ťci na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu mo┼╝na na przyk┼éad zainstalowa─ç dodatek do przegl─ůdarki udost─Öpniany przez firm─Ö Google Ireland Ltd. dost─Öpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.   

9. W zwi─ůzku z mo┼╝liwo┼Ťci─ů korzystania przez Administratora w Serwisie Internetowym z us┼éug reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, ┼╝e pe┼éna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzaj─ůcych Serwis Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje si─Ö w polityce prywatno┼Ťci us┼éug Google dost─Öpnej pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

8)  POSTANOWIENIA KO┼âCOWE 

Serwis Internetowy mo┼╝e zawiera─ç odno┼Ťniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przej┼Ťciu na inne strony, zapozna─ç si─Ö z polityk─ů prywatno┼Ťci tam ustalon─ů. Niniejsza polityka prywatno┼Ťci dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.